I dag berättar Johannes Divinius om Pepe the Frog och värdegrundsgudarna

pepe

En av de mer märkliga och mystiska aspekterna av den mänskliga tillvaron är dess religiösa dimension. För många, i synnerhet i vårt sekulariserade land, framstår detta tema kanske som ett vidskepligt och löjeväckande sidospår. Men det hindrar inte att många sedvänjor, institutioner och regler som håller ihop samhället likväl är sammanvävda med någon form av tro. Tron på att en sedvänja förpliktigar är det som gör att människor efterlever den.
I ett gott samhälle tror en människa att hon gör rätt för att hon vet att hon gör rätt. Det rätta är helt enkelt det naturligt rätta och goda, det som befrämjar mänsklig hälsa och liv. Den som följer Tegnérs uppmaning och fattar all sanning är också den som vågar eller snarare gör allt rätt. Religionen begränsar sig till en stilla dyrkan av det rätta och det goda. En ordlös kärlek skulle man kunna säga.

I ett samhälle som vårt, som påverkas av mäktiga världsomspännande marknadskrafter och fjärran byråkratier, antar religionen en ny form. Det goda kan när som helst försvinna: arbete, bostad, en sjukvårdsplats. Det goda ligger därför bortom vår kontroll, det beror på främmande marknadskrafter som man måste underkasta sig och dyrka. Offer inför marknadsgudarna sker genom självspäkande träningspass, konsultföreläsningar, karriärplaneringar, omfattande övertidsarbete och extraarbete, smarta pensionssparprogram, skatteupplägg och aktieplaceringar.
Politikernas och ämbetsmännens dyrkan och offer inför marknadsgudarna är i det sammanhanget lite extra märkvärdiga, eftersom de räknas som marknadskultens överstepräster. Man offrar och dyrkar genom sparprogram och effektiviseringar, kännbara uppsägningar och sänkta eller höjda skatter.

Men ibland antar religionen en mer ideologiskt medveten och organiserad form. Dyrkan här gäller inte marknadsgudarna utan vissa värden som exempelvis gränslöshet, mångkultur, antirasism, osv. Värdegrundsgudarna dyrkas med vördad för de är särskilt fina; marknadsgudarna däremot dyrkas med fruktan. Förhållandet mellan värdegrundsgudarna och marknadsgudarna är i det avseendet en spegelbild av förhållandet mellan de himmelska gudarna och de underjordiska gudarna i den grekiska gudavärlden. Det är kanske heller ingen tillfällighet att grekerna placerade rikedomens gud (Pluto) längst ner i underjorden.
Läs mer

Politikerförakt del 3:3

trouble
Den tidigare nämnde sociologen och idéhistorikern Richard Sennett ägnade på 1970-talet en hel bok åt att diskutera massamhällets sönderfall. Titeln säger det mesta: The Fall of Public Man. Det är en bok som borde ingå i grundkursen för den som satsar på en karriär som professionell politiker. Sennett anser att livsvärldens intimiserande perspektiv invaderat det offentliga livet. Det offentliga livet var och skulle med nödvändighet också vara fyllt med masker, poser, ritualer och stiliserade tillvägagångssätt. I livsvärldens perspektiv framstår detta ”spektakel” såsom inautentiskt, oäkta och tomt, det vill säga tömt på livsvärldens ”äkta” värden.

Vi kan se det i den amerikanska valdebatten där fokus ligger på Trumps respektive Clintons privatmoral, liksom på deras ordval. Det gäller såväl den amerikanska debatten som hur svenska medier speglar den. Viktiga frågor om hur det ska gå för USA i framtiden under Trumps respektive Clintons ledarskap utreds inte. Antagligen gör de en korrekt bedömning, att detta är frågor som svenska mediekonsumenter inte är särskilt intresserade av, därför att de inte har tillräckligt högt underhållningsvärde. Vad presidentkandidaterna kan åstadkomma och vad det kan betyda för Sverige intresserar inte journalisterna, utöver de svepande förutsägelser där de påstår att världen kommer att gå åt skogen om Trump blir vald..
När livsvärlden med sitt intima och personliga tilltal tränger in på strukturvärldens domäner, när ämbeten individualiseras och personifieras, så fungerar den offentliga världen sämre.

Orsaken är enkel: det intima tilltalet är en lögn – främlingar som inte följer främlingskapets regler när de närmar sig varandra utan låtsas vara vänner, har fångats av lögn. Det som händer när människor via språket och det sociala regelverket tvingas att behandla varandra som om de vore vänner trots att de inte är det, är att offentligheten bryter samman. När det inte finns några fungerande former, inget accepterat språk på vilket man kan närma sig varandra såsom främlingar, då upphör det offentliga umgänget. För svenskt vidkommande ligger detta fenomen sent i tiden. Numera är vi exempelvis alla du med varandra – och tillvaron är befolkad av medborgare utan vare sig titlar eller efternamn – men det var inte många decennier sedan det framstod som en ganska svår konst att tilltala en främling. Det gällde inte bara att undvika det förolämpande ”Ni:et” utan det gällde också att behärska krystade former i passivum (”Ska det has kaffe?”).

Läs mer

Fienden

fienden

But the enemy I see
Wears a cloak of decency
Bob Dylan

Den tredje och avslutande texten om politikerföraktet får stå över i dag, men den kommer.
Dagens text har flera källor. Jag vill dock särskilt lyfta fram två. Den ena är Bristningsgränsen, en söndagskrönika av Julia Caesar. Den andra är en ledare i senaste numret av nyhetstidningen Nya Tider, skriven av chefredaktören Vávra Suk. Den bär titeln ”Begynnande uppror på Gotland?”

I en mailväxling skriver en skarpsynt filosof till mig att det är svårt för Sveriges medborgare att förstå att staten inte längre står på deras sida. Han syftar inte på pensionsåtaganden, a-kassa och liknande, utan på grundläggande kvaliteter som gränsskydd och rättssäkerhet. Det är åtaganden som staten i framtiden inte självklart kommer att se som sin uppgift. Tillspetsat uttryckt: I den nya världsordningen är staten folkets fiende. Nu ges ett smakprov på vad medborgarna har att räkna med.

Länge var Gotland det minst mångkulturella länet i Sverige, något som de lokala politikerna lyckats ändra på. År 2012 redogjorde landshövdingen, Cecilia Schelin Seidegård, för sin strategi för att locka fler invandrare till att bosätta sig på Gotland och göra ön mångkulturell, vilket för henne var ett positivt laddat begrepp. Hon påstod att Gotland behövde fler invandrare för att klara jobben och välfärden. Hon erbjöd ett ”Gotlandspaket” som innehöll särrättigheter och specialförmåner, bland annat förturer till bostäder och lediga jobb. Eftersom det råder brist på både jobb och bostäder på ön, var detta inte något som gjorde gotlänningarna förtjusta. Hennes förslag utsattes för hård kritik. Enligt motståndarna fanns det ingen anledning att tillåta politikerna att förvandla Gotland till ett nytt Malmö, Södertälje eller Bergsjön – områden som inte ens de politiker som skapat dem ville bo i. De varnade för ett asylkaos. Motståndet ledde i mars samma år till att ett tjugotal lokala politiker, företagare och opinionsbildare skrev ett öppet brev till stöd för landshövdingen. Det avslutades med orden ”Gotland behöver världen. Gotland är öppet för alla”.
Läs mer

Politikerförakt del 2:3

lie

Med den moderne politikerns intåg blir världen på allvar den scen som Shakespeare beskrev den som. Under loppet av ett hundratal år kunde världen territoriellt mutas in i form av nationer som företräds av politiker – representerande sina länders olika folk. Den offentlighet som är en nödvändig förutsättning för politikers ämbetsutövning får sin fysiska gestaltning i form av stora städer där de kan tala till folkmassor. Även om det kanske inte ter sig så från en svensk horisont, är politikernas viktigaste uppgift att bevaka den egna nationens gränser; att se till att de respekteras, alternativt att de förändras på acceptabla sätt. Medborgarnas trygghet och välstånd, som i fredstider är politikens huvuduppgift, är ett sekundärt åtagande. Viktigast av allt är nationens inmutade revir och geopolitiska existens.

Politikerna skaffar sig megafoner i form av dagspress och radio. Politik blir ett kunskapsområde och politiker ett yrke och en artegen kompetens, som delar scenen i en frontstage, där politikerna samspelar med sin publik, det vill säga medborgarna, och en backstage där politikerna såsom ”professionella” samspelar med varandra inom respektive partier, liksom över parti och andra gränser. Bakom scenen har de även sina kontakter med media. Det professionella språket backstage är annorlunda än det som är gångbart på scenen, där politikerna vänder sig till medborgarna. I sitt yrke är politikerna således tvåspråkiga.

Därutöver har de, som vi alla, givetvis sina vardagsidiom, som styrs av dem som deltar i samtalet. När detta skrivs är många upprörda över att Donald Trump för elva år sedan sa något riktigt mansgrisigt om hur han erotiskt attackerar kvinnor. Det som sker är att en fras som till nöds kan passera i ett privat samtal mellan män lyfts in på den offentliga scenen, där politiker är totalförbjudna att tala på det sättet. En politiker som vill bli USAs president får inte säga, inte tänka, och knappast ens drömma något sådant. Att föra över något som tillhör privatlivet till offentligheten är ett vanligt sätt att angripa offentliga personer. Det är slag under bältet, men det fungerar oftast, trots att väl ingen som tänker närmare efter kan vilja styras av politiska ledare, lika oerfarna och lika främmande som små barn inför livets mindre trevliga sidor.

Läs mer

Politikerförakt del I:3

cut
Vad är förakt, för vilka känner vi förakt och hur relaterar det till andra besläktade känslor? Snabbt kan man konstatera att förakt hör samman med svaghet, till skillnad från hat, som vi kan känna inför den som är stark och missbrukar sin makt. Stalin var hatad, medan begreppet förakt knappast träffar målet, därför att förakt kommer ovanifrån – från den som känner sig starkare eller ”bättre” och Stalin var inte en person som kunde attackeras från något överläge. Hitler var också mäktig, men inte på samma sätt. I sitt ämbete var Hitler stark och där fanns det inte mindre anledning att frukta honom än andra av världshistoriens omnipotenta ledarfigurer. Samtidigt var han som person föga imponerande och möjlig att förakta. Denna distinktion mellan ämbete och person är viktig och jag ska återkomma till den.

På en mäktig politiker, kejsare eller annan ledare kan medborgarna projicera sitt hat och sin kärlek; psykologiskt sett handlar det om identifikation. Olof Palme exempelvis, var värdig starka känslor. Det har talats mycket om Palmehatet, medan kärleken till Palme – som också fanns – inte var lika synlig. En svag ledare duger däremot sämre som identifikationsobjekt. Han eller hon klarar inte av att smida samman staten med den enskilde medborgaren, kan inte mobilisera känslor av tillhörighet hos medborgarna. Svagheten blir på så sätt föraktets fundament – svagheten bäddar för sönderfall och är därigenom samhällsfarligt. Tanken styrks när man ser vad som händer när en stark stat med en tradition av mycket starka ledare får en ”resonabel och hygglig ledare”. Gorbatjov visade sig vara en sådan i ett krisdrabbat Sovjetunionen. Många anser därför att han och perestrojkan bär skulden till sammanbrottet. Oavsett om detta är sant eller inte, så förefaller det som om en ledares första plikt gentemot folket är att visa styrka och beslutsamhet.
Läs mer

Om språket som medel i den psykologiska krigföringen

gender

Johannes Divinius återkommer med nedanstående text

Det råder ingen tvekan om att vi befinner oss i ett krig. Ett krig som vi, förenklat, kan beskriva som ett krig mellan nationalister och globalister, mellan folk och globala eliter inom ekonomi, politik och media. Liksom alla krig innefattar det användande av militärt och polisiärt våld. Länder som Libyen och Syrien skall tvingas ned på knä genom massbombningar och vapenunderstöd till terrorister och så kallade rebeller. Folkgrupper och minoriteter får på ett hårdhänt vis lära sig att den rätt till självbestämmande och autonomi som gäller för kosovoalbanerna, inte gäller för ryssarna i Donbass. Vad som i ett fall är oförytterliga mänskliga rättigheter är i ett annat fall ett brott mot folkrätten, osv.

I vår del av världen går det, än så länge, något lugnare till. Kriget är i huvudsak psykologiskt och därför också propagandistiskt. Detta krig förs av agendasättande spinndoktorer och opinionsbildare i globalistiska media, myndigheter, företag och tankesmedjor. I mycket stor utsträckning handlar det psykologiska kriget om att karaktärsmörda alla som offentligt vågar stå upp för traditionalistiska och nationalistiska idéer.
Läs mer

Brunråttor och lämlar

brun
Torsdagen den 29:e september. Jag lyssnar till frukosten på propagandaradion, som gjort en lång intervju med Tina Morad, årets Raoul Wallenbergpristagare. Det är ett pris som ges till personer som arbetar mot främlingsfientlighet och intolerans. Hon fick etthundratusen kr för sin förmåga att organisera för medmänsklighet. De som betalar är du och jag. Priset finansieras nämligen med skattemedel via Arbetsmarknadsdepartementet. Hur Raoul Wallenberg Academy är finansierad vet jag däremot inte. En kvalificerad gissning är att grundplåten kommer från någon av familjen Wallenbergs stiftelser. Olle Wästberg är ordförande. I styrelsen hittar man kända mänskliga-rättighetsaktivister som F!-politikern Soraya Post och journalisten Martin Schibbye.

Tina Morad talar arabiska, kurdiska och lite farsi, i migrantsammanhang relevanta språk. När jag lyssnar på hennes svenska språkhantering hör jag ingen brytning, ingenting som tyder på att hon har ett annat modersmål. Jag gissar att hon kom till Sverige som barn, efter att hennes pappa avrättats av Saddamregimen i Irak. På Tina Morads meritlista finns att hon arbetat för hjälporganisationer i Afghanistan och Jemen. När hon hösten 2015 fick höra om alla människor som kom till Centralstation i Stockholm, hade hon just påbörjat sin mastersutbildning i statsvetenskap. Något måste göras för medmänniskor som befann sig i en så bekymmersam situation. Tina Morad ställde upp som volontär på Centralen. Hon ansåg att de som haft en så lång och svår resa gjort sig förtjänta av ett värdigt, respektfullt och hjärtligt välkomnande.

Det var inte nyheter på teve längre utan det var väldigt vanligt att du kunde se en mamma komma och det är många volontärer som återberättar traumatiska upplevelser där en mamma har ett barn som är medvetslöst och det är ett barn som går runt med trasor … den här krigsbilden blev plötsligt så verklig och det påverkade så många som passerade egentligen förbi och stannade upp och såg en helt annan verklighet på hemmaplan. Och så tror jag att många av oss märkte dom här bilderna som flackar förbi. En man kommer förbi och säger ”vad kan jag göra”, ”säg till mig vad behöver du mig till?” Det var bara att ge direkt information. Jag behöver en kasse av det här. Jag behöver kläder, jag behöver pengar! Det var inte ett tvivel på att du gjorde ett bra jobb där som volontär. Dom såg verkligen vilket slit det var och då kände dom att det går inte att gå hem och klicka på teven och fortsätta livet som det var innan. Så jag tror att man fick en sådan här verklighetskänsla. Jag är här, jag ser krisen här, jag kan inte bara vända blicken och det som många återberättar som sedan blev volontärer är att det gick inte att titta bort.

Läs mer