Sverige och de nordiska nivåerna

Nuvarande prognoser och beviljandegrad pekar på runt 120 000 beviljade uppehållstillstånd knuta till asylprocessen per år. Ansvaret för de kraftigt och kontinuerligt ökade volymerna ligger hos den politiska och mediala elit som tycks vara helt påtända av den mångkulturella drogen och som vill förvandla Sverige till en humanitär stormakt. De är i sitt hypnotiska, sekteristiska tillstånd i full färd att avskaffa det skattefinansierade välfärdssamhället och förstår inte att vi åtminstone måste minska asylintaget ner till övriga nordiska genomsnittsnivåer.

Ovanligt tidigt har Migrationsverket kommit med uppgifter om antalet beviljade uppehållstillstånd 1980-2014. Ur denna översikt kan man utläsa att Sverige under 34 år gett närmare två miljoner människor tillstånd att få stanna här, varav cirka en halv miljon är asylinvandrare. Av de senare har bara 12 procent flyktingstatus och nästan häften av dem som fått asyl har kommit under 2000-talet. Ser vi till nettoinvandringen (invandring minus utvandring) halveras siffrorna, men cirka hälften av alla utvandrare är svenskar.

Enligt Migrationsverket kommer det nu runt 100 000 asylsökande varje år framöver. Med dagens beviljandegrad på 60 procent så innebär det att cirka 60 000 av dem årligen kommer att få stanna. I runda tal kommer därtill uppskattningsvis en anhörig per person, vilket ger runt 120 000 permanenta uppehållstillstånd knutna till asylprocessen under ett år. Denna anhörigstatistik är (avsiktligt?) mycket svårtolkad. Migrationsverket redovisar nämligen bara dem som kommer under två år. Dessutom utgör nyetablerade relationer cirka 70 procent av de anhöriga. Därutöver tillkommer ett okänt antal så kallade papperslösa.

Kärnfrågan är om Sverige kommer att klara av denna massiva invandring av människor från dysfunktionella länder med inbördeskrig, förföljelse och kaos i sin vardag. Cirka 60 procent av dem som beviljas asyl har ingen eller kort skolgång. Men Sverige är ett extremt högteknologiskt land: bara drygt två procent av jobben här är till för okvalificerad arbetskraft jämfört med EU-snittet på 17 procent. Vi har också redan ett sysselsättningsgap på 27 procent mellan inrikes och utrikes födda i ålderspannet 25-64 år. Sverige befinner sig dessutom i sin egen division genom att bevilja lika många uppehållstillstånd till asylsökande som Storbritannien, Frankrike, Spanien och de andra nordiska länderna gör tillsammans. 2014 beviljade Sverige 35 500 personer asyl jämfört med cirka 12 000 positiva asylbeslut för de övriga nordiska länderna tillsammans. Det bör också uppmärksammas att cirka 90 procent av de asylsökande sedan mer än tio år tillbaka inte har pass eller andra originalhandlingar som klart visar vilka de är och varifrån de kommer.

Migrationsverket har emellertid utvecklats från myndighet till en ideologifabrik som istället för asylprövning enligt lagen med politikers fulla stöd arbetar efter devisen ”se migrationens globala kraft”. Av den information som jag har fått av anställda på Migrationsverket som arbetar med asylprocessen, är cirka 70 procent av dem som beviljas asyl muslimer. Det är en siffra som inte går att fastslå exakt, eftersom vi inte för någon sådan statistik, men hemländerna (Syrien, Somalia, Afghanistan, Irak etc.) gör denna uppgift trovärdig. Det handlar således om att varje år får cirka 80 000 muslimer stanna i Sverige. Det behövs ju bara att någon promille har jihadistiska sympatier så kan vi vara illa ute.

Den bristfälliga kontroll och den verklighetsflykt som politiker och media år ut och år in ägnar sig åt, visar sig genom deras eviga fokusering på den misslyckade integrationen, vilken ligger i botten på OECD. Detta fiasko är ett redan ett faktum och det är minst sagt hög tid för dem nu istället att ta itu med roten till det onda: volymerna och asylbedrägerierna. Finland, som lyder under liknande lagar och samma konventioner som Sverige, har de senaste fyra åren tagit allt hårdare tag mot kriminella invandrare medan Sverige går motsatt väg. Detta trots att vi beviljar emot uppemot 30 gånger fler uppehållstillstånd åt asylsökande. Samtidigt genomgår vi en demografisk förvandling utan historiskt motstycke. Över 90 procent av befolkningsökningen under 2000-talet består av personer med utrikes bakgrund.

En person med bakgrund i Mellanöstern skriver till mig apropå att allt fler kristna i Sveriges snart 200 så kallade utanförskapsområden inte vågar visa sin tro och sina symboler, senast under julhelgen:

Man har tänkt att fanatikerna skall försvinna som en buljongtärning i kokande vatten. Det blir tvärtom i en mjäkig miljö, de tar snabbt mer och mer plats. Människor från Mellanöstern känner instinktivt ett auktoritetsvakuum, och de som har ont i sinnet kan ta för sig i det löjliga Sverige, som vill ge psykhjälp åt mördare.

 

Gunnar Sandelin

 

Källor: De nordiska migrationsverken, SCB, Eurostat.

Denna debattartikel har refuserats av Dagens Samhälle, Svenska Dagbladet och Göteborgs-Posten

 

Alla texter är © på denna blogg. Det är tillåtet att sprida texterna under förutsättning att ni alltid länkar till källan här på bloggen.