När statsministern ljuger

Tänk dig följande situation: Ett brev kommer från Skatteverket som påstår att du – en vanlig inkomsttagare – har betalat för låg skatt. Myndigheten har därför beslutat att du ska betala in 250.000 kr till inom en månad. I annat fall kommer Kronofogden att driva in skulden. Du ringer dem omedelbart och säger att de måste ha räknat fel och att du vill ta del av deras underlagsmaterial. De svarar att de aldrig gör fel och att materialet är sekretessbelagt. Det åligger dig att bevisa att du inte har de inkomster som gör att du måste betala in ytterligare en kvarts miljon till dem.

Du kanske tror att omvänd bevisbörda inte förekommer i svenska domstolar? Exemplet ovan är konstruerat och antagligen orimligt men det är faktiskt så att i skattemål gäller omvänd bevisbörda. Se följande kommentar från en bloggare. Det gäller en upptaxering med 6.000 kr för skönhetsprodukter.

Du kan ju skaffa en bra advokat och dra igång en process, om du nu har råd. Troligtvis kostar det mer än det smakar och motparten i processen har precis alla ekonomiska resurser som krävs för att du inte ska ha en chans. Det spelar dem ingen roll om det skulle kosta 6 000 000 kr att få in de där 6 000 kronorna, det är en principsak att inte ge sig.

Nu förflyttar vi oss till den politiska arenan och ingen mindre än vår statsminister Stefan Löfven som, alldeles innan han åkte till Brasilien för att delta i den omvalda presidenten Dilma Rouseffs installationsceremoni, i en intervju med Aftonbladet bland annat sa:

Människor kommer till Sverige för att söka skydd. Det som händer i Syrien och Irak säger allt. Alla förstår det. Vår arbetsmarknad fungerar inte tillräckligt bra för att vi ska ta tillvara på all den kraft som finns hos dessa människor. Många är ju akademiskt utbildade. Ungefär en fjärdedel.

Av en statsminister kan man förvänta sig två saker. Den första är att han aldrig ljuger, i varje fall inte i frågor av stor politisk betydelse. Det är helt enkelt för riskabelt. För att inte detta ska ske måste det finnas medier som ständigt är beredda att hårdgranska statsministerns uttalanden, i synnerhet när det finns misstankar om att han slirar på sanningen. Dessutom – vilket är krav nummer två – när journalister eller medborgare vill ta del av underlaget för statsministerns påståenden, så kan hans pressekreterare leverera ett förklarande och trovärdigt underlag.

Nu fungerar det som bekant inte så i Sverige. Om statsministern sa något om exempelvis invandring och volymer skulle det antagligen ta hus i helvete. Därför gör han inte det. Men när han säger någonting som flyter medströms i det allt ruttnare medieflödet, så behöver han inte upp till bevis på något sätt. Han blir inte granskad av medierna och om medborgare ställer frågor så kan de vara rätt säkra på att inte få svar något svar alls, alternativt svepande retorik. Den medborgare som tycker det är viktigt att det blir rätt och som tar på sig jobbet att visa att statsministern inte talar sanning (den omvända bevisbördan) kommer inte att påverka det politiska maskineriet, eftersom backventilerna är stängda. Politiker vill inte veta hur det förhåller sig – se det tidigare blogginlägget om politiska bebisar.

Om vi nu läser vad statsminister faktiskt säger, så innehåller det två diskutabla påståenden:

  • Syrier och irakier kommer hit för att söka skydd
  • Ungefär en fjärdedel har akademisk utbildning

För den som följer vad som sägs på nätet är det högst tveksamt om de syrier och irakier som kommer hit i första hand gör det för att söka skydd. De måste nämligen redan befinna sig i Europa och i synnerhet syrier vet att i bidragslandet Sverige kan de få asyl även om de inte varit i Syrien på flera år. Så här skriver Merit Wager på sin blogg:

Sverige har, som enda land i EU, lovat alla syrier (!) permanenta uppehållstillstånd om de tar sig till Sverige. Varje syrier vet det, både den som sedan länge bor någon annanstans och inte alls flyr från krigsliknande situationer (som heller inte råder i hela landet) och den som klarar att ta sig hit från Syrien och faktiskt har skyddsskäl. Syrier, som vi träffade på Blinkarps asylboende, berättade att det annonseras i tidningar och i andra sammanhang i Syrien att den som vill ha permanent uppehållstillstånd och allting betalt ska ta sig till Sverige. De menade att det skapat ett enormt tryck på Sverige eftersom det kommer så många som inte har något här att göra.

Och så här berättar en handläggare på migrationsverket:

Det vi märker är att många ”syrier” har dubbla medborgarskap! Många är även armenier. Sedan har också många levt i andra länder än Syrien de senaste åren. Vi har till exempel haft en hel del fall där personerna varit bosatta i Grekland under många år. Den ekonomiska situationen där gör att de utnyttjar möjligheten att få uppehållstillstånd – och försörjning – i Sverige med hjälp av sitt syriska pass eller id-kort. Eftersom den grekiska asylprocessen inte fungerar tillfredsställande så skickar vi ju inte heller människor dit för att få sin sak prövad där.

Ja, så är det: Vi beviljar asyl till syrier som om de hade skyddsbehov gentemot ett land de inte ens är bosatta i och därmed alltså inte har skyddsbehov gentemot!

Det förekommer även att människor söker asyl här, som arbetat i andra arabiska länder som Dubai och Saudiarabien men även i Ryssland. Vi har som sagt begränsade möjligheter att kontrollera identitet och asylberättelser, men det gäller ju inte bara syrier. Gissningsvis är mörkertalet stort.

Den som googlar frågan om syrier och bistånd kommer fram till att det är en mer trovärdig hypotes att syrier kommer hit därför att Sverige är ett land som tryggar försörjningen för dem som beviljas asyl, än för att de har ett omedelbart skyddsbehov. För att testa den hypotesen krävs ett betydande arbete. Om det alls går att genomföra vet jag inte, men låt oss säga att det går och jobbet görs av en seriös granskare (knappast en journalist i tjänsten). Vilken tidning vill publicera resultatet? (Ingen) Kommer regeringen att tacka för informationen? (Nej) Kommer oppositionen att använda informationen för att diskreditera sina politiska motståndare (Nej). Är detta en stor politisk fråga? (Ja, till och med mycket stor).

Statsministerns andra påstående är att ungefär en fjärdedel av dem som kommer har akademisk utbildning. En bloggläsare tog på sig jobbet att kolla om det verkligen är sant. Han visste att Arbetsförmedlingens statistik visade att över 60 procent av de nyanlända flyktingarna och deras anhöriga högst har förgymnasial utbildning.”

Han visste också att regeringen 2010 hade gett Migrationsverket i uppdrag att ”förstärka kartläggningen av asylsökandes utbildnings- och yrkesbakgrund”. Enligt Riksrevisionsverkets rapport från 2012 ”Början på något nytt …” skulle informationen inhämtas på följande sätt:

Enligt regeringen bör kartläggningen genomföras systematiskt och vid ett eventuellt uppehållstillstånd kunna utgöra underlag för Arbetsförmedlingens etableringsinsatser. Kartläggningen ska också öka möjligheterna till sysselsättning under tiden asylärendet prövas. Kartläggningen genomförs under mottagningsenhetens utredningssamtal med den asylsökande

När han frågar Migrationsverkets statistikenhet om var de här uppgifterna finns får han 2015 till svar att:

Uppgifterna om yrkestillhörighet och utbildning är inte obligatoriska att fylla i. Bara ett fåtal asylsökande anger dessa uppgifter. Varför det är så får du fråga de som handlägger ärendena.

Han frågar Arbetsförmedlingen och får till svar att Migrationsverkets ovan citerade svar stämmer eftersom

Uppgifterna om yrkestillhörighet och utbildning är inte obligatoriska att fylla i. Bara ett fåtal asylsökande anger dessa uppgifter. Informationen är inte tvingande att lämna. Det innebär att redovisningen av kartläggningen kan bli väldigt mager.

Han vänder sig till SCB och får veta följande:

När det gäller invandrade personer så behöver vi på SCB skicka ut en enkät till nyanlända och fråga vad de har för utbildningsbakgrund. De flesta från Syrien kom ju under 2012 och 2013 (2014 också säkert men det har vi ännu inte statistik på) och jag är inte säker på att vi har hunnit få in dessa uppgifter för just personer från Syrien. /…/ På SCB utgår vi från den folkbokförda befolkningen. Men visst har vi uppgifter om varför man invandrat till Sverige. Vi kallar den variabeln för grund för bosättning och med hjälp av den kan vi dela upp utrikes födda som kommit som t ex flyktingar, anhöriginvandrare, studenter och arbetskraft. /…/  Statistik som inte redan finns tillgänglig på webben måste vi ta fram på uppdrag och således ta betalt för den. Men som vi pratat om tidigare så har den ju viss eftersläpning, när det gäller utbildningsbakgrund, eftersom vi måste samla in uppgifterna via en enkät för de nyanlända. Men visst går det att ta fram utbildningsbakgrund efter grund för bosättning för personer som invandrat från olika länder.

I sin återrapportering till regeringen i maj 2014 skrev Arbetsförmedlingen om granskningen av personer med högskoleutbildning bland annat att

Arbetsförmedlingens uppdrag är att bidra till att tillvarata den kompetens och erfarenhet som personer med utländsk utbildning har. Andelen personer i etableringsuppdraget med en längre eftergymnasial utbildning ökar. För att kunna ge en bild av hur Arbetsförmedlingen tar tillvara dessa personers kompetens har myndigheten inför denna återrapport genomfört en granskning av 200 etableringsplaner för personer som har en eftergymnasial utbildning längre än två år.” /…/ ”Urvalet var 200 personer (varav 100 män och 100 kvinnor) som har haft en etableringsplan i minst 18 månader och där personerna inte varit frånvarande på grund av sjukdom eller föräldraledighet. Granskningen genomfördes kring månadsskiftet mars/april 2014 och ger en ögonblicksbild av ärendet vid den tidpunkten.

Bloggläsaren skrev därför till Arbetsförmedlingen och bad att få en redovisning av hur dessa 200 personer fördelar sig på olika högskoleutbildningar (t.ex. läkare, sjuksköterskor, tandläkare, civilingenjörer etc) och en redovisning av fördelningen på olika ursprungsländer. Svaret han fick var dels att

När det handlar om ursprungsland redovisar vi inte det

dels att

Din fråga om vi har uppgifter om deras högskoleinriktning har vi av tidsåtgång inte möjlighet att svara. Granskningen sammanställdes nämligen utifrån andra variabler, där fokus inte var på utbildningsinriktning eller ursprungsland. För att reda ut din fråga måste man gå igenom rådatan, men det skulle tarva en oförsvarlig stor arbetsinsats för våra handläggare. Vi kan heller inte skicka över rådatan till dig då den innehåller individdata.

Bloggläsaren har begärt ett myndighetsbeslut på sekretessfrågan och avser att överklaga det till Kammarrätten. Det kan inte vara något problem att avidentifiera uppgifterna i rådata så att de kan lämnas ut. (Ref Tryckfrihetsförordningen 2 kap, 12§  /…/ Kan handling ej tillhandahållas utan att sådan del därav som icke får lämnas ut röjes, skall den i övriga delar göras tillgänglig för sökanden i avskrift eller kopia.) Bloggläsaren skriver:

Summan av kardemumman tycks vara att Migrationsverket inte har brytt sig om regeringens uppdrag och alltså inte har uppgifterna. När det gäller Arbetsförmedlingen är bilden oklar. SCB tycks kunna ta fram uppgifterna med ett par års eftersläpning ur befolkningsregistret – mot betalning.

Allting tyder på att statsministern inte vet vad han talar om när han säger att syrier och irakier som söker asyl i Sverige har skyddsbehov och att en fjärdedel av dem har akademisk utbildning. Han fabulerar. Eller för att använda ett rakare språk: Han ljuger.

Men vem bryr sig?

Karl-Olov Arnstberg

pdficon_large Utskriftsvänlig version

Alla texter är © på denna blogg. Det är tillåtet att sprida texterna under förutsättning att ni alltid länkar till källan här på bloggen.