Morbus Europaea

bed

Ungerska forskare har utforskat och frilagt en ny sjukdom, benämnd ”Europasjukan” (Morbus Europaea). I svårare fall leder den till nationell död. Spridningsområdet är i första hand Europa, därav namnet, med kontinentens västliga och nordliga nationalstater som kärnområde. Den smittsamma sjukdomen har också i viss utsträckning drabbat Nordamerika och Australien medan Sydamerika är förhållandevis symptomfritt. Asien och Afrika förefaller i stort sett vara immuna. Också för Central- och Östeuropas nationer fungerar immunförsvaret hyggligt, vilket anses bero på att många invånare under tiden som lydländer till Sovjetunionen blivit resistenta mot megalomaniska vanföreställningar. Sjukdomen kan ha funnits långt tillbaka men aldrig upptäckts, exempelvis i Romarriket. Forskarna undersöker därför nu om resistensen har fått något genetiskt genomslag. I sådana fall finns vissa förhoppningar om att det ska gå att komma tillrätta med sjukdomen med hjälp av genmodifikation. Andra forskarlag arbetar med asiatisk och afrikansk immunitet, med ambitionen att inom en femårsperiod kunna framställa ett vaccin.

Sjukdomen angriper i första hand samhällets övre sociala skikt. I Sverige – det land som drabbats svårast i Europa – är många makthavare (bland annat två statsministrar i följd) och journalister (98 procent) smittade. Också ungdomar är särskilt mottagliga. De drabbade är inte medvetna om att de är sjuka utan betraktar sina föreställningar som normala och önskvärda. De kräver därför att andra länder inom den europeiska unionen ska anamma samma vanföreställningar, vilket de ofta uttrycker med satsen ”Andra EU-länder måste ta sitt ansvar”. Detta krav framförs upprört och pockande, ja nästan aggressivt, vilket av vissa forskare (inte alla) har tolkats som en tveksamhet om föreställningens relevans (enligt det kända kompensatoriska förhållningssättet ”argumenteringen svag, höj rösten och se arg ut”).

Det har redan antytts att sjukdomen består av vanföreställningar. De ungerska forskarna anger i den ansedda medicinska tidskriften Lancet följande tio symptom:

  1. Oförmåga att göra sociala distinktioner, i synnerhet att skilja mellan vi och dom. De drabbade anser att alla människor är likadana, vilket till och med utsträcks till män och kvinnor, som får samsas under beteckningen hen. Föreställningen innehåller en del oförenliga uppfattningar, vilket de europasjuka dock inte är medvetna om. Ett exempel är att samtidigt som alla människor anses vara lika mycket värda, är vita medelålders heterosexuella män mindre värda än andra människor, framför allt mindre värda än kvinnor.
  2. Patologisk anti-rasism, vilket resulterar i mobbning och inkvisitorisk förföljelse av medborgare, som antingen visat sig vara immuna mot sjukdomen eller drabbats av den, men haft turen att tillfriskna. De som angripits av Morbus Europaea anser att rasismen är satan själv och att den måste bekämpas med alla medel, vilket innefattar ett slags besvärjelser som de insjuknade kallar för normkritik och värdegrundsarbete.
  3. De sjuka hyser vidare vanföreställningen att det finns många kön och att könet är en social konstruktion. De anser därför att individen har rätt att välja kön, vilket kan ske med hjälp av ett skattefinansierat kirurgiskt ingrepp. Den som genomgått en sådan operation ges visst företräde till den offentliga scenen och framträder oftare än andra medborgare i radio och teve.
  4. De europasjuka kräver att alla medborgare, såväl män som kvinnor, konverterar till feminismen. Kravet kan betraktas som en följdsjukdom till oförmågan att skilja mellan vi och dem. När detta skrivs är hela den svenska regeringen drabbad.
  5. Allergi gentemot det egna kulturarvet. Så här berättar en immun försöksperson för de ungerska forskarna:Under våra barns skoltid på 90-talet minns jag att vi plötsligt upptäckte att de vanliga julsångerna var bortplockade.  Nu tändas tusen juleljus, Stilla natt med flera lyste med sin frånvaro. Då vi reagerade på detta fick vi veta att detta gjordes av hänsyn till inflyttade från andra länder. De kunde ta illa upp över att behöva höra att ”Och över stad och land i kväll går julens glada bud, att född är Herren Jesus Krist, vår Frälsare och Gud” alternativt ”Kristus till jorden är kommen, oss är en frälsare född”. Vi protesterade och påpekade att dessa sånger hade med vår svenska kultur att göra.
  6. Oförmåga att se de stora sammanhangen. Skeendet bryts konsekvent ner till singulära händelser. Tydligast är detta i samband med den pågående massinvandringen där samtliga medier (journalister är kanske den allra svårast angripna yrkesgruppen) visar upp familjer med små barn och enskilda individer, som får redogöra för sina lidanden – ett lidande som enligt de europasjuka endast kan lindras genom att dessa personer beviljas asyl, med åtföljande bostad och försörjningsgaranti. De smittade är vanligen också hemfallna åt global altruism.
  7. Kunskapsresistens. Alla invändningar som kan resas mot den pågående massinvandringen avfärdas som rasism, fascism, nazism och diverse fobier.
  8. Ekonomisk inkontinens. Politiker och myndigheter förstår inte längre att de skatter som finansierar välfärden i första hand är avsedda för landets egna medborgare. Som det konstateras i Affärsvärlden, en av Sveriges ledande finanstidningar: ”Om dagens flyktingströmmar består knäcks statsfinanserna. De ansvariga politikerna visar ingen insikt om detta.”
  9. Tron att invandring är en universalkur gentemot många slags samhällsproblem. Exempelvis framställs invandring som ekonomiskt lönsam. Viktigast är dock att invandring anses utgöra Sveriges demografiska räddning. Invandrarna kommer –fantiserar de insjuknade – att ta hand om framtidens senildementa svenskar.
  10. Offerperspektivet. Alla minoriteter, invandrare inbegripet, är rent definitionsmässigt förtryckta och diskriminerade.

Morbus Europaea är en mycket smittsam sjukdom. Om den inte kan stoppas så leder den till de angripna nationernas död.

Karl-Olov Arnstberg

pdficon_large Utskriftsvänlig version

Alla texter är © på denna blogg. Det är tillåtet att sprida texterna under förutsättning att ni alltid länkar till källan här på bloggen.