Som svensk är man inte mycket värd

solidaritet
Från lite olika håll skickas domar gentemot romer till mig. Den som redovisas nedan kommer från Stefan Pettersson, journalist på den lilla rakryggade papperstidningen Nya Tider. Det juridiska språket är knöligt och jag kanske borde ha skrivit om det på begriplig svenska. Det har ändå sitt värde att se hur domstolen formulerar sig. Nya Tider är för övrigt unik i svensk press, när det gäller att redovisa romers brottslighet. Det är inget som etablerade medier vågar sig på.

De tiggande romerna tillhör en av samhällets offergrupper. Det finns alltså uppenbara risker förknippade med att skriva sådant som är mindre fördelaktigt om dem. Den bakomliggande motiveringen är att journalister inte ska medverka till att rasismen ökar i Sverige. Det är nog det enda jag skulle kunna berömma svenska journalister för. När det gäller att undvika obehagliga sanningar ligger de i världsklass. Nej förresten, långt över världsklass.

Dom vid Linköpings tingsrätt 2016-05-26 Mål nr: B 1490-16
Två rumänska romer, 34-åriga Lidia Drgomir och Elena Ghiocel dömdes för en dryg vecka sedan till sex månaders fängelse för misshandel och grov stöld. Vad rättegången kostade svenska skattebetalare redovisas inte särskilt. Däremot vet vi att kvinnornas försvarare ersattes av domstolen med 31.006 kr respektive 30.411 kr. Målsägande Nils Hansson företräddes av åklagaren. Vad han kostade vet vi inte, men det betyder inte att han arbetade gratis.

Utdrag ur domen:
Av utredningen har inledningsvis följande framgått. Lidia Drgomir och Elena Ghiocel,
som är rumänska medborgare som vistas tillfälligt i landet, gick fram till Nils
Hansson ute på stan. Meningarna har gått isär om hur detta gick till och vad som
sedan hände. Nils Hansson ropade emellertid efter hjälp att ta fast Lidia Drgomir
och Elena Ghiocel under påståendet att de bestulit honom. Tommy Sandberg var
behjälplig och grep Elena Ghiocel. Elena Ghiocel bet då honom i handen. Hassan
Ahmad Abikar var åsyna vittne till händelsen och ringde polisen. Även Kevin
Rothman gjorde iakttagelser på plats. Polisen kom till platsen och grep Lidia
Drgomir och Elena Ghiocel. Joakim Lundgren gjorde då iakttagelser av betydelse
för bedömningen.

Nils Hansson har sammanfattningsvis uppgett att Lidia Drgomir och Elena Ghiocel
ingick i ett större sällskap med cirka fem rumänska kvinnor som dansade runt honom
och blev närgångna, att Elena Ghiocel rörde vid honom varpå han efter någon
sekund märkte att hans plånbok var borta, att han gjort större kontantuttag och hade
cirka 9 000 kr i plånboken samt att han följde efter Lidia Drgomir som släppte
pengar på marken lite då och då.

Tommy Sandberg har sammanfattningsvis uppgett att Nils Hansson ropade efter
hjälp och pekade ut Elena Ghiocel och sade att denna stulit hans pengar, att han
grep Elena Ghiocel samtidigt som Lidia Drgomir drog i Elena Ghiocel och försökte
få loss denna samt att Elena Ghiocel bet honom i knogen vilket orsakade ett märke
utan större smärta.

Kevin Rothman har uppgett i huvudsak att sju till åtta kvinnor dansade runt Nils
Hansson som bad dem att sluta, att Nils Hansson sade att plånboken var borta och
följde efter kvinnorna, att kvinnorna slängde pengar och att kvinnorna skrek ”jävla
rasist” till Nils Hansson.

Joakim Lundgren har uppgett i huvudsak att vid gripandet försökte Lidia Drgomir
att gömma undan en femhundrakronorssedel genom att släppa sedeln bakom
ryggen.

Lidia Drgomir, som förnekat gärningen, har uppgett i huvudsak att hon och Elena
Ghiocel är svägerskor och kommit till Sverige samtidigt för att tigga, att hon fick
pengar av Nils Hansson som hon trodde var en allmosa men att Nils Hansson därefter
gjorde tecken utvisande att han ville ha sex med henne varför hon gav tillbaka
pengarna.

Elena Ghiocel, som förnekat tillgrepp och erkänt att hon bitit Tommy Sandberg
men bestritt ansvar för brott, har uppgett att hon kramade om Nils Hansson eftersom
hon trodde att denne ville köpa en tidning, att det var tre andra kvinnor i närheten
och att de stulit plånboken, att hon fick plånboken från en av dessa eller plockade
upp den från marken och gav den till Nils Hansson samt att hon bet Tommy Sandberg
men att hon hade rätt att göra så eftersom hon blev utsatt för ett brottsligt angrepp.

Tingsrätten gör följande bedömning
Nils Hanssons och Kevin Rothmans tillförlitliga och trovärdiga utsagor ger övertygande
stöd för att Lidia Drgomir och Elena Ghiocel ingick i ett större sällskap kvinnor
som dansade runt Nils Hansson och var närgångna. Nils Hanssons uppgift att
Elena Ghiocel i samband med detta tillgrep hans plånbok ger ensamt och i förening
med övriga omständigheter kraftfullt stöd åt åklagarens gärningspåstående i denna
del. Av samma uppgifter och av vad som i övrigt förekommit, inte minst Tommy
Sandbergs och Joakim Lundgrens utsagor utsägande att Lidia Drgomir försökt befria
Elena Ghiocel och att hon vid gripandet släppt en sedel bakom ryggen, är det
klart att gärningen begåtts gemensamt och i samförstånd. Vad Lidia Drgomir och
Elena Ghiocel uppgett, vilka uppgifter i övervägande del haft en låg ursprungssannolikhet
i sig och varit inbördes svårförenliga, har inte förmått förta styrkan av den
utredning som talar för deras skuld i enlighet med åtalet. Tingsrätten är därför övertygad
om deras skuld i enlighet med gärningspåståendet innebärande att Lidia
Drgomir och Elena Ghiocel skall dömas för att ha tillgripit den plånbok som Hans
Nilsson bar på sig som innehöll cirka 9 000 kr med uppsåt att tillägna sig pengarna.
Mot bakgrund av att det således rört sig en så kallad fickstöld är stölden att bedöma
som grov. Det är också utrett att Elena Ghiocel bitit Tommy Sandberg i knogen.
Även om gärningen anses ha åsamkat denne en inte flyktigt övergående smärta
är skadan mer eller mindre obetydlig. Gärningen bör med hänsyn till detta och
omständigheterna i övrigt bedömas som ringa misshandel.

Kommentar:
Detta är en extremt mild dom. Kvinnorna ska inte utvisas och målsägaren får inte något skadestånd. Påföljden för ringa misshandel är upp till sex månaders fängelse. För grov stöld ligger påföljden mellan sex månaders och sex års fängelse. Domstolen motiverar sin dom med formuleringen:

För grov stöld är föreskrivet fängelse. Rätten skall dock om möjligt välja en lindrigare påföljd. Den typ av grov stöld som Elena Ghiocel skall dömas för är dock av sådan art att påföljden som regel skall bestämmas till fängelse.

Varför domstolen ska välja en lindrigare påföljd förklaras inte. Det är hur som helst anledningen till att kvinnorna döms till mildast tänkbara straff.

Domstolens motivering till att ogilla utvisningen:
Beträffande yrkandet om utvisning noteras att eftersom Lidia Drgomir och Elena
Ghiocel är medborgare i Rumänien och därmed EES-medborgare krävs mot bakgrund
av rörlighetsdirektivet för bifall till åklagarens talan om utvisning att – utöver
att gärningen är av sådant slag och övriga omständigheter är sådana att det kan antas
att de kommer att göra sig skyldiga till fortsatt brottslighet här i riket eller att brottet
är särskilt allvarligt – deras personliga beteende utgör ett verkligt och tillräckligt
allvarligt hot som påverkar ett av samhällets grundläggande intressen och som går
utöver den störning av ordningen i samhället som varje lagöverträdelse innebär.
Lidia Drgomir har 2013 dömts för stöld i Rumänien och Elena Ghiocel har 2015
mottagit ett strafföreläggande för snatteri. Denna bakgrund i förening med deras
levnadsomständigheter i övrigt ger anledning att befara att de kommer att göra sig
skyldiga till fortsatt brottslighet. Det kan dock inte anses proportionerligt att utvisa
dem då den brottslighet de nu döms för i förening med vad som i övrigt är känt inte
kan med tillräcklig styrka anses visa att deras personliga beteende utgör ett verkligt
och tillräckligt allvarligt hot som påverkar ett av samhällets grundläggande intressen
och som går utöver den störning av ordningen i samhället som varje lagöverträdelse
innebär. Talan om utvisning ogillas därför.

Domstolens motivering för att ogilla Nils Hanssons skadeståndsyrkande:
När det gäller Nils Hanssons yrkande om ersättning avser detta kränkning. För att
kränkningsersättning skall dömas ut vid stöldbrott krävs dock en påtaglig kränkning
av den personliga integriteten. Att bli frånstulen något har inte med den personliga
integriteten att göra utan är istället ett angrepp på någons förmögenhetsmassa. Endast
om stölden innefattar ett påtagligt fysiskt inslag kan därför ersättning utgå. Även
om det är visat att Lidia Drgomir och Elena Ghiocel varit närgångna anses detta inte
utgöra en sådan kränkning av den personliga integriteten att ersättning för kränkning
bör utgå.

Kommentar
Att kvinnorna snor Nils Hanssons pengar, påstår att han försöker köpa sex från dem och kallar honom för ”djävla rasist”, är tydligen ingen kränkning, med domstolens ögon.

Pröva att se domen med ett offerperspektiv. Romerna är dubbla, kanske till och med tredubbla offer. De är kvinnor, de är romer och dessutom så fattiga att de måste tigga. Det är mycket mycket synd om dem. Domen måste därför bli så mild som det bara är möjligt. Nils Hansson är en vanlig svensk man, 57 år gammal. Etniskt svenska män är ingen offergrupp. Tvärtom, de är ju medlemmar av patriarkatet, förtryckarna. Det finns ingen anledning att tycka synd om Nils Hansson. Han är inte kränkt. Och att de stal hans plånbok med 9.000 kr, det är ju bara ett angrepp på hans ”förmögenhetsmassa”.

Karl-Olov Arnstberg

Utskriftsvänlig PDF-version

Alla texter är © på denna blogg. Det är tillåtet att sprida texterna under förutsättning att ni alltid länkar till källan här på bloggen.