Bloggläsare mitten av oktober 2018


Uppsamlingsheatet idag inleds och avlutas med satir. Inledningen skulle kunna betitlas som ”En PK-sosses försvar av den parlamentariska demokratin”:

Demokratin är den ultimata politiska modellen. Det har aldrig funnits och kommer inte i framtiden att finnas ett bättre politiskt system. Principen att politiska val och beslut fattas genom gruppsamverkan garanterar de klokaste valen. Majoriteten har alltid rätt. Och den demokratiska värdegrunden garanterar att den högsta etiken är hela samhällets rättesnöre.

Vi måste med skola, massmedia och lagstiftning hindra alla politiska och sociala krafter som ifrågasätter den svenska parlamentariska demokratins värdegrund: alla människors lika värde och jämlikhet. Därför är det nödvändigt att implementera demokratins värdegrund i alla samhällets verksamheter. Som det står i Socialdemokraternas partiprogram:

”… Demokratins … ideal måste präglas av samhällslivet i hela dess omfattning – politiskt, ekonomiskt, socialt och kulturellt”

Vi har bara kommit en bit på vägen att demokratisera samhället. Fortfarande finns högerextrema och fascistiska strömningar utbredda bland folket, till och med bland socialdemokrater och vänstern. Dessa samhällsfarliga tendenser måste identifieras och bekämpas. En gigantisk ideologisk omskolning är nödvändig och bör ha högsta prioritet.

Ett av de primära målen för implementering av demokratins värdegrund i praktiken är idrotten. I dag är idrottens värdegrund rent fascistisk; elitiserad och tävlingsinriktad. Alltifrån barnidrott till elitidrott sker det ett ojämlikt urval. De som presterar de bästa resultaten hyllas och belönas, de övriga ses inte som jämlikar. Denna fullkomligt groteska ”djungelns lag” sorterar människor. En sådan fascistisk värdegrund måste utrotas ur folkets medvetande och ersättas med demokratins värdegrund.

All idrottsverksamhet i Sverige bör grundas på samarbete och jämställdhet. Statliga och kommunala bidrag till idrottsföreningar måste begränsas till de föreningar som i sina stadgar fastslagit att inget elittänkande får råda och att all idrottsverksamhet ska ske i feministisk, kamratlig samarbetsanda och utan konkurrens idrottsutövarna emellan.

Vid urval till idrottslag, från ungdomslag till landslag, ska lagsammansättningarna ske från social och demografisk jämlikhetssynpunkt och spegla samhället i stort. Det bör åligga kommuner och stat att med olika åtgärder förhindra privata idrottsklubbar med fascistisk elitideologi.

Vi måste också införa en demokratisk utbildnings- och personalpolitik. Vid anställningar inom kommun, region och stat bör alla tillsättningar ske utifrån sociala, demografiska och feministiska kriterier. Anställningar ska inte ske efter elitistiska kompentenskrav utan i stället spegla samhället och baseras på jämlikhet och de sökandes sociala behov. Kommunerna har redan kommit en bra bit på vägen eftersom man där sedan flera år prioriterar personer med invandrarbakgrund bland de arbetssökande. Ett framtida steg är att lagstifta om att även privata företag ska omfattas av den demokratiska personalpolitiken.

Till yrkesutbildningar, högskolor och universitet bör de nuvarande betygskraven ersättas med antagningar där jämlikhet, könsfördelning, social grupptillhörighet och spegling av samhället är avgörande. Barn och ungdomar från studieovana familjer ska ges företräde i syfte att öka jämlikheten.

Givetvis ska också den svenska bostadspolitiken präglas av jämlikhet. Kommunernas bostadsförmedlingar ska vara det enda organ som fördelar hyres- och ägandelägenheter. Endast genom denna åtgärd kan segregeringen med de utsatta bostadsområdena och de privilegierade medelklassområdena elimineras.

Bostäder ska fördelas med hänsyn till de behövandes ålder, social situation, etnisk härkomst och behov. Målet är att skapa ett samhälle helt fritt från bostadssegregering. De framtida bostadsområdenas befolkning ska spegla det mångkulturella och jämlika samhället.

Den demokratiska värdegrunden bör lagstadgas och odemokratiska rörelser i lag förbjudas!

***

Drogs till Göteborg för den alternativa bokmässan, som lyckats få hyra ett tält på ett exercisfält. Men det smög sig, för polisen ansåg sig inte kunna hålla undan våldsvänstern; stadens signum. Så slapp Löfven själv förbjuda yttrandefrihet.

Träffade gamla bekanta – idel röda 70-åringar som tongivit Gbg-socialen i 40 år. Blandning av stelnad -68, ovilja /dövhet till att ta in nytt samt högt tonläge. Och korkade /oinformerade. Det sista är inte helt deras eget fel, utan GPs.  Bokmässerelaterad desinformation ang. ifjol och i år. ”NMR skulle visst vara på Heden”, ” ”yttrandefrihet” – det får väl finnas gränser!”…  Jag sa inget, vi bråkade bara om valet. De gissade på regeringar, jag underkände frågan. De fattade knappt vad jag menade: Att partier ska ha egen ideologi, få röster därefter och de sedan representeras efter väljartal. Och sålunda arbeta för rikets skötsel i riksdagen. – Detta för att slå in en kil i sällskapets axiom att SD skulle uteslutas /undvikas. Utan partis nämnande av mig.

De tyckte tydligen inte ens att det var sandlåda som pågick i Stockholm istället för politisk kamp (mellan dem som ”får” delta i slagsmålet). Utom en karl som långsamt förstod. Någon hade vagt hört talas om, vad jag förstod var, AfS. Helt missuppfattat förstås. En rösträknare sade med svällande tinningsådror att valet var vattentätt och genomräknat tre ggr. En kvinna skrek att Sverige hade världens säkraste valprocess. Och att andelen arbetslösa invandrare var 5 %. Rösträknarens fru sade att svenskamänvåldtar och att kvinnansfarligasteplatsärhemmet. Hon tålde inte mitt påstående att gatan är otryggare och fler våldtäkter sker av främmande män. Tvär, avspisande gest. – Varför det?

***

Roade mig med att vid genomläsningen av blogginlägget Det postdemokratiska Förenta nationerna byta ut ordet migranter mot arier och migration mot arisk inflyttning och insåg ganska snabbt att det handlar om ett ockupationsdokument som mycket väl hade kunnat utfärdas av Adolf Hitler efter den slutgiltiga segern i WW2. Många formuleringar hade mycket väl kunnat platsa i en deklaration om arisk inflyttning bland de underkuvade folken och hur de skulle bemötas och tas om hand av lokalbefolkningen. Är personligen hjärtligt trött på dessa ständiga paralleller och anspelningar på Tredje Riket och nazismen men i detta fall var det faktiskt det första som dök upp i mitt sinne när jag läste om detta hårresande FN-förslag.

***

Jag vill tacka dig ännu en gång för boken ”Identitär!” och att du har tagit på dig arbetet att låta översätta och ge ut boken. Jag tycker att den är klarsynt och suverän. Den lyfter mig, åtminstone delvis, ur min politiska depression som har djupnat efter valet. Det är jag nog inte ensam om.

***

Från en forskarvän fick jag nedanstående sammanfattning av Zahra Bayati doktorsavhandling från 2014: ”En studie om den rasifierade svenska studentens villkor i globaliseringens tid”. Den ger en liten indikation om hur det står till med den svenska forskningsvärlden. Det förklarar kanske också varför jag rycker på axlarna och säger ungefär ”jaså” när jag hör att någon har doktorerat. Ordet ”vardagsrasism” förekommer 25 gånger i avhandlingen.

I den här avhandlingen uppfattas sociala konstruktioner såsom ”ras”, ”etnicitet” och ”kultur”, som ambivalenta, kontextberoende och ständigt under förhandling. Maktordningar påverkas av intersektionell växelverkan mellan olika sociala kategorier såsom kön, klass, religion, ålder med mera vilket ger upphov till konstruktion av olika maktpositioner (jfr Bhabha, 1999, s. 285; Frankenberg, 1993, s. 1; Said, 1999, s. 266). Det intersektionella perspektivet, postkolonial teoribildning och kritisk vithetsteori bidrar till att synliggöra hur makt konstrueras. Samtidigt ska dessa teorier och perspektiv belysa komplexiteten i olika aktörers sociala positioner i lärarutbildningen. Ståndpunkten i den här avhandlingen är att de marginaliserades berättelser från sin utbildningspraktik ska bidra till att dekonstruera hegemoniska berättelser genom egen talan och brytande av tystnaden, samtidigt som de ska vidga kunskapen inom fältet. Därför har ståndpunktsteorier varit inspirerande för metodologi och därmed val och genomförande av metoder. De analytiska begreppen som anses vara användbara för analys av avhandlingens empiriska resultat är: konstruktion, rekonstruktion, överskridande, tal, tystnad, stereotypifiering, språk, monokulturell utbildning, vardagsrasism, rasifierade segregation, motstånd och vardagsantirasism.

I samma anda men från ett annat perspektiv parafraserade jag en sammanfattning av den ännu ej skrivna avhandlingen ”Med det sociala förtrycket som vapen – en studie i ett PK-samhälles exkluderande maktstrukturer”:

I den här avhandlingen uppfattas politiskt korrekta konstruktioner såsom ”allas lika värde”, ”värdegrund” och ”mångkultur”, som exempel på PK-samhällets verktyg för förtryck och utfrysning av oliktänkande. PK-samhällets makt bygger på social kontroll av medborgarna, uppbyggande och vidmakthållande av åsiktskorridorer, skambeläggning samt konstant smutskastning och marginalisering av dessa oliktänkande. Att söndra nationen genom aktiv identitetspolitik är därför ett centralt inslag för PK-samhällets makthavare och förståelse för hur sådan politik bedrivs synliggör hur PK-samhällets makt konstrueras. Genom att bryta tystnaden och låta dem som utsätts för utfrysning, utmobbning och bespottning av PK-samhällets funktionärer komma till tals genom egna berättelser, får vi möjlighet att dekonstruera PK-samhällets hegemoniska narrativ och avslöja hur systematiskt PK-ismens företrädare arbetar. Det ger ökad kunskap om hur PK-ismen fungerar och hur denna ideologis maktstrukturer bidrar till att öka det sociala trycket på, och utmanövreringen av, de oliktänkande (dissidenterna). För redovisning av avhandlingens empiriska resultat används följande analytiska begrepp: statsfeminism, PK-samhälle, åsiktskorridor, grupptryck, vardagsförtryck, det goda hatet, marginalisering, halvsanning, ansvarslöshet, Wolodarski, naivism, nyttig idiot, Eliasson, önskvärd okunskap, motstånd, Lindberg och postmodernism.

Utvalt och något redigerat av Karl-Olov Arnstberg

Utskriftsvänlig PDF-version

Alla texter är © på denna blogg. Det är tillåtet att sprida texterna under förutsättning att ni alltid länkar till källan här på bloggen.