Sol, vind och vatten

I dag återkommer Rolf Oward som gästskribent

Hur har det gått? Får vi vår el från sol, vind och vatten? Till en del – ja. Vattenkraft har stor betydelse för Sveriges elförsörjning. En typisk månad kommer cirka 40-45 procent därifrån. Däremot är det mycket skralare med el från sol och vind. I bästa fall kommer vinden upp till runt 10-11 procent medan el från sol är så försumbar att den produktionen i praktiken avrundas till noll.

Källa: Entsoe (www.entsoe.eu). European Network of Transmission System Operators for electricity och Rolf Schuster

Så här ser Sveriges elproduktion ut för 2018:

I tabellform (totalt 152,7 TWh):

  • Kol: 0 procent
  • Kärnkraft: 43,1 procent
  • Olja/Gas: 0 procent
  • Sol: 0 procent
  • Vattenkraft: 40,7 procent
  • Vindkraft: 10,6 procent
  • Övrigt: 5,6 procent (Här ingår el från exempelvis kraftvärme, kondenskraft och gasturbiner)

Sammanfattningsvis står alltså vatten- och kärnkraft tillsammans för nästan 84 procent av Sveriges elproduktion under 2018, där kärnkraft var den största producenten.

Det största problemet med vind och sol är oförutsägbarheten. När det inte blåser och är mörkt blir det inget, och blåser det för mycket måste vindkraftsmöllorna stängas av för att inte blåsa sönder.

Och är möllorna alltför nära trafikerade vägar kan det gå illa, som här i Japan efter ett oväder med starka vindar:

Källa: Japan Times, 25 augusti 2018

Ett land behöver stabil, jämn och pålitlig elförsörjning. Därför går det inte att basera den på elproduktionskällor som inte fungerar 24/7/365. Värt att notera är att trots decennier med bidrag och subsidier klarar varken vind- eller solel att stå på egna ben.

Instabiliteten och bristen på tillförlitlighet hos sol- och vindel innebär att man måste ha två elproduktionssystem igång; när sol och vind fallerar måste el från exempelvis vatten- och kärnkraft finnas till hands.

Annat att notera är att kärnkraften som synes är av mycket stor betydelse för Sveriges elförsörjning; utan den skulle vi tappa 40-45 procent av elproduktionen. De som vill ta bort kärnkraftsel måste således ha alternativ – varifrån ska dessa 40-45 procent komma?

Risken är att Sverige slår in på samma väg som Tyskland med sin tragiska Energiewende (ungefär: energiomställning). Tanken med den är att ”ställa om” elproduktionen så att den blir ”fossilfri”, dvs en elproduktion utan emission av koldioxid där bara ”förnybara” energikällor används. Således är också kärnkraft utesluten.

Tysklands energiomställning har pågått sedan 2010. Det var då Energiewende beslutades i tyska riksdagen. Utan att överdriva kan man konstatera så här nästan tio år senare att det inte gått bra. Eftersom ett av syftena var att få ner koldioxidemissionen har omställningen varit misslyckad. Vad som hänt är att elpriserna ökat markant – man pratar om elfattigdom – samtidigt som emissionerna ökat och elnätet blivit instabilt.

Bakom ligger givetvis hypotesen att det är koldioxid som bestämmer klimatet – drives the climate – och att en ökad halt koldioxid leder till en okontrollerad global uppvärmning. Det intressanta är att sedan 1996 (en del säger 1998) har jordens medeltemperatur minskat något, detta trots att koldioxidutsläppen (orsakade av människan) ökat under samma tidsperiod. Man kan tycka att det borde sätta ett stopp för det för hypotesen postulerade sambandet, dvs att en ökad halt koldioxid ger höjd temperatur. Men icke.

En bisarr effekt av Energiewende är att Tyskland numera kan råka ut för både elöverskott som brist på el. På natten och när det är vindstilla blir det givetvis ingen el producerad av vind- och solanläggningarna. Och dagar med lämpliga vindar och lysande sol kan det bli för mycket, och då måste elen exporteras. Under 2018 exporterade Tyskland runt 51 TWh till grannarna, men det är inte alltid som de länderna är intresserade av det enkla skälet att när det är solsken och gynnsamma vindar i Tyskland är det också så hos grannländerna.

Det är ryckigheten, opålitligheten, som gör det omöjligt att använda sol- och vindel som bas för ett lands elförsörjning. Och man måste dessutom ha kvar de traditionella elproducenterna, som vatten- och kärnkraft, som säkerhet.

Att Energiewende är en rejäl satsning från Tysklands sida framgår av de enorma summor som pumpats in i solels- och vindkraftsanläggningarna, förutom till den infrastruktur som måste till. Enligt EU-statistik har 150 miljarder euro gått till Energiewende under perioden 2000-2015 och beräkningar gör gällande att kostnaderna mer än fördubblas för perioden 2016-2025, där notan slutar på smått otroliga 370 miljarder euro.

Och facit för Energiewende? Det är svårt att komma fram till en annan slutsats än att Tyskland lyckats slå sönder ett stabilt och välfungerande elproduktionssystem och av ideologiska skäl ersatt det med oberäknelighet och skenande elpriser.

Åter till elförsörjningen. Hur är det med batterier? De borde väl kunna lagra vind- och solel? Nja, inte heller där håller det. I vart fall inte många minuter. Det finns länder i världen som försökt sig på kombinationen fossilfrihet + batteridrift. Det har inte gått bra. En av delstaterna i Australien – South Australia – utgör ett talande exempel på vad som händer när utopisk tro ersätter etablerad vetenskap. Där har man prövat med litiumjonbatterier, faktiskt levererade av Elon Musk, mannen bakom Tesla. Batteriet i Sydaustralien (Powerwall 2) har en kapacitet på 100 MWh och kostade runt 900 miljoner kronor. Och vad innebär det i praktiken? Jo, enligt uppgift klarar batteriet fyra (4) minuter av Sydaustraliens dagliga förbrukning på runt 1 500 MW.

Vidare: För varje uppladdning minskar batteriets kapacitet något. Det är som med batterier till mobiltelefoner; till slut har man gått gränsen för antalet uppladdningscykler och batteriet går inte att ladda upp mer utan måste tas om hand. Man räknar med att den typen av batteri som finns i Sydaustralien har en livslängd på runt sju år, efter det återstår hantering/återvinning.

Så drömmen förblir en dröm. The Inevitable Transition till en vind- och soldriven framtid som världens gröna så hänryckt talar om kommer inte att bli inte av. Världen behöver pålitlig elförsörjning dygnet runt, året om. Då duger vare sig vind/sol eller klimatpopulistiska manifestationer.

Rolf Oward

Utskriftsvänlig PDF-version

Alla texter är © på denna blogg. Det är tillåtet att sprida texterna under förutsättning att ni alltid länkar till källan här på bloggen.