Bloggläsare slutet av december 2019

Hörde om en studie i något vetenskapsprogram i SR P1. På 1700-talet dog 9/10 av de barn som föddes av ensamstående mödrar. Barnadödligheten var förövrigt mycket hög även bland de välbärgade, men även små skillnader i reproduktiv framgång får en stor påverkan på befolkningens sammansättning efter några generationer.

På kort sikt leder de intelligenta kvinnornas minskade barnafödande, och deras mindre begåvade systrars högre födelsetal, naturligtvis till att IQ sjunker. Andra faktorer som påverkar IQ:s utveckling är att de högt begåvade männen får många barn, kvinnor väljer som bekant uppåt. De framgångsrika männen har möjlighet att hålla sig med älskarinnor och att bilda familj flera gånger under livet. Feminismens påverkan på det naturliga urvalet kommer alltså att återskapa ett naturligt beteende där kvinnorna inriktar sig på reproduktion och omvårdnad. Feminismen står alltså i ett motsatsförhållande till sin egen retorik.

En könsdimorfism finns för övrigt redan i dag på så vis att normalfördelningskurvan för kvinnors IQ är samlad runt genomsnittet, medan männens kurva är flackare och med fler observationer ute på flankerna. Det finns alltså färre kvinnliga genier så väl som dumhuvuden,  jämfört med männen. Det finns å andra sidan betydligt fler genier och högintelligenta män.

David M Buss skriver i Åtrå och otrohet: mänsklig lusta genom tiderna, att omkring en tredjedel av de amerikanska männen aldrig får någon kvinna. Motsvarande siffra för de amerikanska kvinnorna är ungefär en sjättedel. Boken heter på originalspråk The evolution of desire – Strategies of human mating (1994). Intressant är hur etablissemanget bemötte boken när den gavs ut i Sverige. Recensionsexemplar skickades ut, men ingen enda recension publicerades. Förlaget brände upplagan efter att ha sålt ett litet antal exemplar.  Ja, vi känner ju igen reaktionen från demokratins högt uppburna försvarare.

När ÖB i Singapore pensioneras vid 55 års ålder får han ta över ansvaret för att kollektivtrafiken fungerar oklanderligt, vilket inte är så lätt. Skulle tunnelbanan i Singapore fungera som i Stockholm eller London, skulle det bli revolution.

***

Snälla, sprid inte lögnen att det inte finns ett ämbetsmannaansvar! Ur Brottsbalken, 20 kap. Om tjänstefel m.m.:

1 §   Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning genom handling eller underlåtenhet åsidosätter vad som gäller för uppgiften skall dömas för tjänstefel till böter eller fängelse i högst två år. Om gärningen med hänsyn till gärningsmannens befogenheter eller uppgiftens samband med myndighetsutövningen i övrigt eller till andra omständigheter är att anse som ringa, skall inte dömas till ansvar.

Om ett brott som avses i första stycket har begåtts uppsåtligen och är att anse som grovt, skall dömas för grovt tjänstefel till fängelse, lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om gärningsmannen allvarligt har missbrukat sin ställning eller om gärningen för någon enskild eller det allmänna har medfört allvarligt förfång eller otillbörlig förmån som är betydande.

Den som är ledamot av en beslutande statlig eller kommunal församling är inte underkastad ansvar enligt första eller andra stycket för någon åtgärd som han vidtar i denna egenskap.
Vad som sägs i första och andra styckena skall inte heller tillämpas, om gärningen är belagd med straff enligt någon annan bestämmelse. Lag (1989:608).”

De tjänstemän hos Migrationsverket som har beviljat uppehållstillstånd/medborgarskap mot bättre vetande kan således mycket väl dömas till straffansvar. Varför detta inte skett känner jag dock inte till.
Michael Pleym

***

Som jag ser det har det pågått en degeneration i Sverige sedan sena 1960-talet. Man kan knyta det till Palmes maktövertagande ca 1967. Redan 2006 skrev den lundensiske statsvetaren Bo Rothstein om att S-märkta kommissarier styr forskningen. Jag tvivlar på att utvecklingen går att vända. Klåparstaten verkar vara permanentad. Samma tendenser ser vi i Tyskland under Merkel och i UK efter det Majors regering ersattes av Tony Blair. Socialistinternationalen (Sosintern) tillsätter nu toppbefattningar i de flesta internationella organisationer som EU-kommissionen, FN, ECB, IMF och Världsbanken. Sverige under Palme, Carlsson och Wallström som utrikesminister har investerat stora summor i det projektet.

***

2018 producerades ca 100 miljoner bilar och lika många mc/mopeder. Elbilar kan inte produceras i dessa kvantiteter, eftersom i-Ion batterier inte kräver enbart Litium. De kräver också nickel, kobolt, ren grafit och sällsynta jordartsmetaller. Dessa metaller förekommer i ganska få länder, och det är inte lätt att öka utvinningen. Flera seriösa institut räknar med att det är 2030 som mest kan produceras batteripackar till 5-10 miljoner bilar per år. Flaskhalsar är nickel och kobolt. 63% av världens kända tillgångar av kobolt finns i Katanga (Kongo).

Kina lurar europeisk bilindustri. De satsar på andra alternativa bränslen som syntetisk metan, vätgas, bensin och diesel. Världens efterfrågan på olja fortsätter att öka ca 1% per år.

***

Jag läste just din senaste debattartikel i Nya Tider där du påtalar SD:s tystnad gällande oss invandringskritiker. Idag vet jag, via förstahandskontakt med inflytelserik SD:are på riksnivå, att partifolk uttryckligen är FÖRBJUDNA att ha någon kontakt med oss dissidenter! Så infernaliskt fegt har partiet blivit. De fullkomligt kryper inför PK-media. Bedrövligt, tycker jag.

***

Att SD:s partimedlemmar är förbjudna att ha kontakt med dissidenter har jag misstänkt länge. Tidigare hade jag mycket kontakt med SD-folk. De ville ha diagram och statistik för deras egna kommuner, vilket jag fixade. Sen slutade förfrågningarna att komma, kanske runt 2014-15.

***

När det handlar om invandringens påverkan på brottsligheten har PK-sekten mycket framgångsrikt i decennier kvävt diskussionen med en enda halmgubbe. I lite olika varianter förstås, men i princip samma halmgubbe.

Påstående: Invandringen bidrar till att brottsligheten ökar i Sverige eftersom invandrare är överrepresenterade i brott.

Halmgubben: Brottslighet sitter inte i hudfärg eller gener!

Man förvränger motståndarens påstående till att handla om något annat, och attackerar den vrångbilden.

Påståendet handlar om ”konsekvenserna för Sverige”. Halmgubben förvränger frågan till att handla om ”min syn på varför människor begår brott”. I halmgubben finns en underförstådd anklagelse: ”Du som påstår detta verkar ha en mycket grumlig syn på varför människor begår brott. Är du kanske en rasist?”.

Det är en mycket försåtlig halmgubbe och de flesta faller för den mer eller mindre. Diskussionen fortsätter på halmgubbeskaparens villkor, och den som gjorde påståendet hamnar på defensiven och lägger kraften på att försvara sig mot rasistanklagelsen.

Ett sätt att desarmera halmgubben är att upplysa om att även om jag nu verkligen skulle tro på att brottslighet sitter i hud eller gener, och att det går att bedöma folk utifrån var de kommer, så är svensk kriminalstatistik inte ett bra underlag för den bedömningen. Vi har inte en aning om ifall invandrarna som har kommit till Sverige utgör ett representativt urval för respektive nationsgrupp. Så frågan är irrelevant i sammanhanget.

***

EU planerar att inom kort införa ny lag som baseras på ett förslag som Angela Merkel står bakom. EU-lagen kommer att innebära att all kritik mot invandring, migrationslagstiftning eller invandringskvoter kan komma att kriminaliseras.

För något halvår sedan började Angela Merkel att föra samma politik i den tyska förbundsdagen. Hon framförde då att den fria åsiktsbildningen och yttrandefriheten måste begränsas för att kunna upprätthålla ett fritt samhälle. Merkels aktivitet i Tyskland har förbjudit politiker och opinionsbildare att tala om de skadliga och negativa effekter som Merkels massimmigrationspolitik har haft på Tyskland och andra länder i EU. I Tyskland har den nya lagen redan lett till flera åtal mot personer, till och med mot dem som har lagt fram statistik om hur invandrare är representerade när det gäller våldtäkter, annan brottslighet, arbetslöshet och sådana fakta som ignoreras av politiker och regeringar.

I september tog förbundsdagen ett nytt steg mot att ytterligare begränsa yttrandefriheten i Tyskland, nämligen genom ett förslag som förbjuder alla former av nedsättande yttranden om EU. Detta syftar till att begränsa politiska diskussioner om ett tyskt EU-utträde. Målet är att motsvarande lagar skall införas i de andra EU-medlemsstaterna.
Michael Zazzio

Utvalt och något redigerat av Karl-Olov Arnstberg

Utskriftsvänlig PDF-version

Alla texter är © på denna blogg. Det är tillåtet att sprida texterna under förutsättning att ni alltid länkar till källan här på bloggen.