Söndagskrönika: Mutanter

Människan har ett ambivalent förhållande till evolutionismen. När det gäller våra hus- och nyttodjur avlar vi fram sådana djur vi vill ha, även om det medför ett lidande för djuren. Se Belgian blue, trubbnosiga hundar med andningssvårigheter, hönor som lägger ägg varenda dag och grisar som på grund av stress får så kallat PSE-kött (Pale, Soft, Exudative).

Det var bingo när man upptäckte en mutation av en gen som verkade styra denna grisarnas tysta protest. Sedan dess har man försökt eliminera problemet med den dåliga köttkvaliteten genom att utesluta grisarna med den så kallade halotangenen ur reproduktionen. Men att grisarna fysiologiskt reagerar mindre markant vid transport och inför slakt betyder förstås inte att de inte blir påverkade av stressen det innebär.

Däremot, när det gäller människoavel är det tvärstopp. Inte bara är alla former av eugenik (läran om att förbättra människans ärftliga egenskaper) djupt oetiska och ett brott mot mänskligheter utan det är också så att vi för ett evigt krig mot evolutionen. Organisationer som WHO, Rädda Barnen, Röda Korset och Läkare utan gränser har som uppgift att rädda människor från att dö, oavsett av vilken orsak de håller på att stryka med. FN transporterar mat härs och tvärs över jordklotet, till olika habitat som inte längre kan föda sina befolkningar. Som om inte allt detta räckte hittar vi på ideologier som förnekar biologiska skillnader som alla kan se, till exempel rasernas existens. Lägg därtill den största boven: Den moderna läkarvetenskapen.

Det som bäddade för Europas industriella revolution var en under många hundra år kontinuerlig förbättring av människans gener. Barn som inte var genetiskt i förstklassigt skick, det vill säga hade starka immunförsvar och var såväl fysiskt som psykiskt väl rustade, överlevde sällan till vuxen ålder. I England dog hälften av alla barn innan de hade en chans att föra släktet vidare. En konsekvens av detta var att de rika såg till att de födde fler barn än de fattiga, för att förbättra oddsen för att familjen inte skulle dö ut. Det ledde till en systematisk höjning av intelligensen över generationsskiftena. De mest aggressiva männen fick dingla i galgen eller dog i krigen. Det ledde till fredligare samhällsbildningar. Arten människa förbättrades och domesticerades.

I dag är detta grymma men för arten människa hälsosamma och antagligen nödvändiga evolutionära urval satt ur spel. Numera är det de som befinner sig längst ner på samhällsstegen som föder många barn. Som en konsekvens försämras genpoolen. Vi blir inte längre klyftigare utan tvärtom, dummare. Barnadödligheten har sjunkit från 50 till cirka 1 procent, vilket är en föräldralycka. Vi är beredda till nästan vad som helst för att våra barn ska överleva, även om de fötts med så dåliga genetiska förutsättningar att de annars skulle ha dött i späd ålder.

Vissa läkare förhindrar missfall, andra gör aborter. När mammor inte kan amma sitt barn går det att med modersmjölksersättning förhindra att barnet dör. Det finns också mediciner för att få igång mjölkproduktionen hos mödrar. Här sker ett urval som följer andra spelregler än evolutionens. Det gäller också för barn som kommer till världen via kejsarsnitt, därför att de annars skulle dö. Om problemet orsakas av genetiska faktorer och barnet är en flicka bär hon till nästa generation med sig den ökade risken för att bara kunna föda med kejsarsnitt.

Människor med ärftliga sjukdomar behandlas, överlever och föder barn. Det handlar inte bara om kirurgiska ingrepp, medicinska behandlingar och vaccinationer utan också om blodtransfusioner, organtransplantationer samt regenerativ medicin, det vill säga reparation av skadad vävnad eller skadade organ genom att stimulera kroppens egen reparationsmekanism. Lägg till genterapi, en behandlingsform för sjukdomar som orsakats av genetiska defekter. Också medicintekniska produkter och rent allmänt uppfinningar som direkt eller indirekt påverkar överlevnad och reproduktion: kläder, matlagning, tvål, hus med luftkonditionering och centralvärme etc.

Två exempel på sjukdomar som inte längre hindrar reproduktionen men försämrar genomet:

Fenylketonuri (PKU) är en ärftlig ämnesomsättningssjukdom Det finns inget botemedel men nyfödda barn som diagnostiseras tidigt och får en kost med låg halt av fenylalanin (PHE) kan få en normal livslängd med normal mental utveckling. Kvinnor med PKU och rätt kosthåll kan ha normala graviditeter. Män kan bli fäder. Mutationen överförs till nästa generation. PKU har blivit allt vanligare.

Den genomsnittliga livslängden för de blödarsjuka (hemofili) var elva år före 1960-talet. Så kom mediciner som höjde livslängden till 50 – 60 år, vilket innebar de kunde leva ett vanligt liv, gifta sig och få barn. WHO räknar med att antalet personer med blödarsjuka i de utvecklade länderna stadigt kommer att öka.

1996 höll genetikern James Crow en föreläsning vid USA:s motsvarighet till den svenska Vetenskapsakademien, National Academy of Sciences. Han varnade för att i samhällen av vår nuvarande typ är elimineringen av defekter genom naturligt urval till stor del satt ur spel av medicin, välgörenhet och sociala insatser. Många skadliga mutationer kan överleva och gör det också. Som exempel lyfte han fram Prader-Willis syndrom, en inte särskilt vanlig sjukdom som är konsekvensen av en genetisk avvikelse (nymutation). Socialstyrelsen skriver:

Prader-Willis syndrom kännetecknas av omåttlig aptit (hyperfagi), låg produktion av tillväxthormon och könshormoner samt varierande grad av intellektuell funktionsnedsättning. Hyperfagin kan leda till svår fetma (obesitas) och därmed till en ökad risk att utveckla typ 2-diabetes samt hjärt- och kärlsjukdomar. Till syndromet hör också autism, humörsvängningar samt tvångshandlingar och självdestruktiva beteenden hos en del personer.

För att återgå till James Crow avslutade han med orden:

Jag anser att det är ett problem att mutationer ackumuleras. Det är ungefär som en befolkningsbomb, men den har en mycket längre stubin. Vi kan förvänta oss att molekylära tekniker kommer att öka chansen att tidigt upptäcka mutationer med stora effekter avsevärt. Men det finns mindre anledning till optimism när det gäller förmågan att hantera mutationer med mycket milda effekter. De är många fler. Detta är ett problem med en lång tidsskala. Tidsspannet kan handla om 50 – 100 generationer.

I dag vet forskarna mycket mer om arvets betydelse för adhd, autism, schizofreni, depression, ätstörningar, drogberoende etc. Det handlar om en så hög siffra som upp till 75 procent. Det är inte så att läkarvetenskapen kommer att genetiskt kunna korrigera detta. I varje individs arvsmassa finns runt en miljard så kallade platser. Det är ingen enstaka plats som avgör om någon får adhd utan det handlar om en genetisk mutation som är utspridd på flera tusen platser.

WHO och nästan alla andra i branschen är blinda för den skada som modern medicin gör på det mänskliga genomet. De ser bara fördelarna. Till en del beror blindheten på att arvsmassan inte är någon person. Den har inga rättigheter och kan inte tala för sig självt. Vi kan blunda och det gör vi, men vår mutationsbörda kommer inte att försvinna. Tvärtom, den växer och det organ som påverkas är framför allt hjärnan. 84 procent av våra gener är kopplade till detta krävande organ.

OK, modern medicin är alltså ett elände? Ja, människor ackumulerar mutationer när det naturliga urvalet försvinner. Men också nej. Utan den moderna medicinen och läkemedelsindustrin skulle vår nuvarande avancerade högkultur inte vara möjlig. Mänskligheten skulle gång på gång decimeras av både epidemier och pandemier. Det naturliga urvalet dödar i alla åldrar: ägg, spermier, befruktade ägg, foster, embryo, spädbarn, barn, vuxen. Kanske medellivslängden skulle ligga så lågt som kring 30 år. 1600-talsfilosofen Thomas Hobbes beskrev människans liv i naturtillståndet så här: ”ensamt, fattigt, otrevligt, brutalt och kort”.

Den engelske evolutionsbiologen William Donald Hamilton (1936 – 2000) är en av de stora elefanterna. Bland annat är det hans forskning som populariserades av Richard Dawkins i bestsellern ”Den själviska genen” (The Selfish Gene 1976).

Hamilton menade att det framtida barnet har rätt till ett friskt genom. Han hamnade med den utgångspunkten i ett djupt problematiskt resonemang om den genetiska hälsan i fattiga delar av världen (Afrika, Asien, Latinamerika). Hamilton menade att det skulle vara bättre för dem om de slapp ifrån de moderna ländernas medicinska insatser, eftersom de är dåliga för deras arvsmassa. Medicinsk hjälp borde också stoppas i de rika länderna. Det var bättre om det naturliga urvalet fick göra sitt jobb också här. Men, som sagt, att överge läkekonsten skulle vara liktydigt med civilisationens slut. Hamilton myntade begreppet spiteful (elaka) för muterade organismer som avsiktligt skadar andra organismer utan att själva ha nytta av det.

Den engelske forskaren Edward Dutton har tidigare varit med på bloggen, därför att han är en av mycket få som tar upp viktiga frågor trots att de är djupt kontroversiella. Med inspiration från W.D. Hamilton tog han med den för ett halvår sedan utgivna boken ”Spiteful Mutants: Evolution, sexuality, religion and politics in the 21st Century” ett steg längre. Med begreppet spiteful mutants refererade han inte bara till muterade organismer som skadar andra organismer utan att själva vinna på det, utan också till organismer som är självdestruktiva utan att vara medvetna om det.

The spiteful mutants är männen med fittmössor, våtmarksaktivister, normkritiker, vita BLM-flagellanter, kvinnor som tatuerat sig och färgat sitt hår i skrikiga färger, QAnonanhängare, ateisterna, incels, identitetsrörelser som pride och trans samt inte minst alla som känner sig skändade och gnäller utan tanke på att själva bidra till ett gott samhälle De är de elaka mutanterna. De är rena dödskulten, USA:s och Europas dysgenetiska kollaps.

Dutton jämför vår situation med den klassiska zombiefilmen där de döda reser sig för att attackera de levande och förvandlar dem till zombies. Vanligtvis försvarar sig en liten resistent grupp från de sig snabbt förökande zombifierade horderna och upprätthåller en skärva av civilisation. Varje zombiefilm har ett skrämmande underliggande budskap. Fienden är inte utomjordingar och döda som vaknat utan det är vi själva. Muterade människor som förstör allt som kommer i deras väg och banar väg för civilisationens undergång.

När vi för ett krig mot evolutionen, så slår evolutionen tillbaka och attackerar oss genom att skapa människor som är oförmögna att se till sina egna intressen. De friska, de som inte låter sina hjärnor angripas, är vår tids motsvarighet till de förindustriella överlevande barnen. Endast de genetiskt friskaste klarar att stå emot det evolutionens motattack och framtiden kommer att tillhöra dem. Dissidenterna må vara dagens förlorare men eftersom verkligheten alltid vinner över det normativa vansinnet är dissidenterna och deras resistenta barn framtidens vinnare. Det ser evolutionen till. Nota bene: om inte vi alla innan dess gått under förstås.

Jag tycker Dutton är rätt kul att både läsa och lyssna till när han slår larm med kraftigt överdrivna resonemang (han har många föreläsningar på Youtube). Jag prövar att gå i hans fotspår, om inte annat så för att förtydliga den regerande vänsterliberalismens självdestruktivitet. Kanske miljöpartiet och livsstilsvänstern kan nå framgång i nästa riksdagsval om de pimpar sina politiska program? Några förslag som borde få de elaka mutanterna att rösta på dem:

 • Rädda till Sverige de grövsta brottslingarna från världens alla hemska fängelser (alla människor är lika mycket värda)
 • Förstatliga Expos arkiv och för in de registrerade i belastningsregistret
 • Låt SIDA trygga försörjningen för förtryckta rörelser som BLM, al-Qaida, Camorran, Boko Haram och Dev Sol
 • Införa woke-kvotering för alla som vill studera vidare på svensk högskola
 • Inrätta professurer i vithetsstudier, könsidentitet och kolonial skuldsanering vid svenska universitet
 • Kvotera transpersoner till regeringskansliet
 • Inför drivmedels- och elransonering med månatliga tilldelningar
 • Lägg en tjugoprocentig klimatskatt på den svenska garantipensionen
 • Inför PK-certifiering för Sveriges riksdag
 • Gör godhetssignalering till obligatoriskt och betygsvärderat skolämne
 • Empatitesta för statlig och kommunal tjänst
 • Kriminalisera appropriering

Karl-Olov Arnstberg

Utskriftsvänlig PDF-version

Alla texter är © på denna blogg. Det är tillåtet att sprida texterna under förutsättning att ni alltid länkar till källan här på bloggen.