Fortsatt massinvandring och befolkningsförändring

Häromdagen kom årets siffror från Statistiska Centralbyrån med uppgifter om befolkningssammansättningen för 2017, baserade på vår folkbokföring. Då varken systemmedia eller politiker berättar om vidden av Sveriges omvälvande demografiska förändring, har sedan flera år denna blogg i samarbete med Affes Statistikblogg, presenterat mörklagda fakta. Diagrammet nedan speglar förändringarna sedan millennieskiftet mellan invånare med svensk och utrikes bakgrund. Befolkningen med utländsk bakgrund har ökat med 1 262 841 personer medan den svenskättade delen av befolkningen minskat med 21 917 personer. (Personer med en utrikes och en svenskfödd förälder har delats 50/50 i statistiken).


Skillnaderna fortsätter att skena iväg från år till år. Som framgår av diagrammet nedan, som är en finare indelning, har under samma tidsspann utrikes födda ökat med 867 287 personer och inrikes födda med två utrikes födda föräldrar med 276 138 personer. Inrikes födda med en utrikes född och en inrikes född förälder har ökat med 220 832 personer. Inrikes födda som har båda föräldrarna födda i Sverige har minskat med 132 333 personer.

Att Sverige numera skulle föra en stramare asylpolitik och att vi ligger på EU:s miniminivå är en skröna. Det rör sig bara om en andhämtningspaus. Jämför vi volymerna med våra grannländer, talar fakta ett helt annat språk. 2017 beviljade Sverige drygt 36 000 uppehållstillstånd till asylsökande, vilket är tre gånger så många tillstånd som övriga nordiska länder beviljade tillsammans. Grovt räknat beviljar, per nation, våra nordiska grannländer bara runt en tiondel så många asylansökningar som Sverige gör. Vad gäller nya asylansökningar under förra året hade vi dubbelt så många som övriga Norden tillsammans.

2017 beviljade Sverige totalt 135 459 uppehållstillstånd. Förutom asylsökande som har fått stanna inkluderar detta även anhöriga av alla kategorier, arbetskraft utanför EU/EES, och gäststudenter. Volymerna har bara överträffats av 2016, i efterverkningarna av den stora invasionen hösten/vintern 2015. Då fick totalt över 150 000 personer stanna. Av dessa var över 71 000 asylinvandrare, mestadels unga män.

Antalet asylansökningar förväntas enligt Migrationsverket att öka igen, då den tillfälliga lagen upphör i mitten av 2019. På varje asylsökande som får stanna, kommer minst en anknytningsperson, även om Migrationsverket inte öppet redovisar hela bilden i sin statistik. Den politiska viljan för en grundläggande kursändring finns endast i retoriken. Det blev jag varse när jag flera gånger besökte de ”ensamkommandes” långa sittdemonstration på Medborgarplatsen i Stockholm i augusti. Det var så tydligt att poliserna inte hade någon avsikt att avhysa de äldre afghanska ungdomar som illegalt uppehöll sig där. ”Vi har kommit överens med arrangörerna om att de är barn”, blev det generade svaret när jag frågade dem varför de inte ingrep. Senaste exemplet på den vägen var regeringens förslag till ett gymnasiespår för 9 000 av dessa ”ensamkommande” afghaner utan asyl- eller skyddsskäl. När fakta kring asylbedrägerier inte kommer ut i det offentliga rummet, blir konsekvensen att det svenska folket inte känner till omfattningen av den pågående befolkningsförändringen. Inte heller har de då fått möjlighet att på demokratisk väg få visa vad de tycker om att deras land förändras så dramatiskt i grunden.

Diagrammet ovan visar Migrationsverkets senaste prognos från februari. Det är fortsatt utomeuropeisk massinvandring på alla fronter som gäller. Mellan 2018 och 2021 planerar myndigheten att sammanlagt 440 000 nya ansökningar om uppehållstillstånd ska behandlas! Det handlar om 122.000 asylsökande, 167.000 anhöriga och 151.000 utanför EU/EES som söker om arbetstillstånd. Räknar vi även in uppehållstillstånd som ska förlängas rör det sig om sammanlagt 635 000 personer. Därtill tillkommer alla ärenden som ska överklagas.

Den stora befolkningsökningen i vårt land består till stor del av outbildade människor från tredje världens mest våldsamma och dysfunktionella länder där islam dominerar. Sedan fyra år tillbaka är i genomsnitt två tredjedelar av alla asylsökande av manligt kön. Länder i topp de senaste åren är: Syrien, Afghanistan, Irak, statslös (Syrien/Palestina), Eritrea, Somalia och Iran. Arbetsförmedlingen har också rapporterat att minst hälften av de arbetssökande som fått stanna har bristfällig skolgång, många gånger ingen alls. Uppskattningsvis har endast runt tio procent av de nyanlända minst tre års eftergymnasial utbildning. EU-kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans konstaterade i samband med invasionen 2015 att en majoritet av de utomeuropeiska asylsökande som kommer till Europa inte är flyktingar utan välfärdsmigranter.

Ödesfrågan om Sveriges demografiska framtid kräver en öppen redovisning av alla fakta. Detta saknas, såväl i den politiska diskussionen som i konventionella medias rapportering. Följdfrågan av denna mörkläggning är minst lika brännande: Har vi rätt att i grunden förvandla ett land och hela dess arv från tidigare generationer på bara några decennier?

Källor: SCB:s befolkningsregister, statistik från Migrationsverkets och övriga nordiska länders dito.

Gunnar Sandelin

Utskriftsvänlig PDF-version

Alla texter är © på denna blogg. Det är tillåtet att sprida texterna under förutsättning att ni alltid länkar till källan här på bloggen.