Prognoser för befolkningarnas etniska och religiösa sammansättning i Norden åren 2020-2100

Den finske systemanalytikern Kyösti Tarvainen har gjort en uppdatering av sina befolkningsprognoser för Sverige, Norge, Danmark och Finland under perioden 2020 – 2100. På bloggen finns en tidigare prognos för perioden 2015-65.

Kyösti Tarvainen delar in befolkningarna i infödda, muslimska respektive icke-muslimska invandrare och utgångspunkten är immigrationen under år 2018. Han gör också en indelning i västliga och icke-västliga invånare. Tarvainens scenarios visar att det krävs avgörande förändringar av immigrationspolitiken, om de etniska majoritetsbefolkningarna i respektive länder ska förbli i majoritet.

Sammanställningen nedan visar nettoimmigrationen år 2018 för de nordiska länderna. Siffrorna inom parentes visar snittet för åren 2012 – 2014, alltså före massinvandringen hösten 2015. Observera att immigrationen till Sverige är större än för de övriga nordiska länderna tillsammans. Men inte bara det, utan antalet västliga immigranter till Sverige är procentuellt sett mindre, samtidigt som muslimerna är fler, en majoritet av immigranterna. TFR visar hur många barn som föds inom respektive befolkningskategori. För infödda svenskar ligger den på 1.75 och för invandrade muslimer i Sverige på 2.8. Det är en stor skillnad, som gäller för samtliga nordiska länder. De infödda befolkningarna föder inte tillräckligt många barn för att vidmakthålla sig själva. Här leder dock inte Sverige utan skillnaden är störst i Finland.

Diagrammet fig. 1 visar prognosen för den infödda befolkningen. I grunden visar prognosen samma utveckling som före massinvandringen hösten 2015. Den största förändringen är att Norge halverat sin nettoimmigration, vilket med ungefär 50 år senarelagt det år då norrmännen är i minoritet. I diagrammet är inte bara etniska svenskar, norrmän, danskar och finländare utan också tredje generationens immigranter medtagna, samt de personer med utländsk bakgrund som gifter sig med infödda svenskar. Skulle inte dessa blandade äktenskap tas med, hade procenten infödda år 2100 legat 4 – 7 procent lägre.

Den vänstra delen av diagrammet visar utvecklingen fram till 2019. I prognosen antas att immigrationen fortsätter med siffrorna från år 2018. Observera att svenskarna kommer att vara i minoritet före år 2060. År 2100 är svenskarna inte fler än 30 %, vilket visar att det finns substans i påståendet att svenska politiker är i färd med att byta ut Sveriges befolkning. Det vi ser är en stadig tillväxt av antalet muslimer. Som jämförelse kan nämnas att för Turkiet tog det 300 år att förändra befolkningen från 100 % kristna till 50 % muslimer.

Fig. 2 visar den historiska och den prognosticerade tillväxten för den muslimska befolkningen. Utgångspunkten är immigrationen år 2018. Siffrorna för perioden 1990 – 2019 baseras på de beräkningar som Pew Research Center gjorde år 2015. Den enda tydliga förändringen från tidigare redovisade siffror är den snabbare utvecklingen i Finland. Och Sverige är som vanligt Nordens mest extrema land.

Fig. 3 visar utvecklingen för den västliga befolkningen. Icke-västerlänningar som gifter sig med västerlänningar är medtagna. Procenttalen är 6 procent för alla länder utom Danmark, där siffran är 4 procent. Västländer inkluderar EU:s medlemsstater samt Schweiz, Norge, Island, USA, Kanada, Australien och Nya Zeeland. Andelen västerlänningar bland immigranterna år 2018 är 15 % för Sverige, Norge 39 %, Danmark 60 % och Finland 29 %. Prognosen är ungefär densamma som för perioden 2012 – 2014. I Sverige är dock utvecklingen något snabbare, eftersom andelen västliga immigranter har sjunkit från 25 % till 15 %.

Fig. 4 presenterar ett scenario helt utan invandring. Den infödda befolkningen kommer även i denna prognos att minska. En av anledningarna är att den icke infödda befolkningen är genomsnittligt avsevärt yngre och därför föder fler barn. Det är också så att den muslimska befolkningen föder fler barn.

Fig. 5 visar ett hypotetiskt scenario för enbart muslimer, med noll-immigration. En nollversion för år 2050 med avseende på muslimer har gjorts år 2017 av Pew Research Center för samtliga EU-länder.

Eftersom nollversionen ändå leder till att den muslimska befolkningsandelen växer, kan man ställa frågan vad som krävs för att den år 2100 ska befinna sig på samma nivå som år 2019. Med andra ord, det krävs att emigrationen är större än immigrationen. För Sveriges del är siffran 7.500 emigranter per år. Den kan också tolkas som att vi behöver bli 7.500 färre muslimer per år, alltså att så många återvänder till sina hemländer.

Ovanstående prognoser visar att så här blir det om invandringen ligger kvar på samma nivå som år 2018 och om invandrarna, när det gäller muslimer och icke muslimer, fördelar sig på samma sätt som nu. Det betyder knappast att det kommer att bli så i verkligheten. Prognoserna ska ses som ett underlag som politikerna behöver för att kunna fatta rätt beslut.

Kyösti Tarvainens referenser

Ahmadi, F., & Palm, I. (2018). Mångfaldsbarometern 2018 [diversity barometer]. Gävle, Sweden:
University of Gävle. Available at:

Klicka för att komma åt M%C3%A5ngfaldsbarometern_2018.pdf

Hackett, C., & Lipka, M. (2018). The demographic factors that make Islam the world’s fastest-growing major religious group. In: The religious and ethnic future of Europe. Scripta Instituti Donneriani Aboensis, Volume 28. Turku, Finland: Åbo Akademi University. https://doi.org/10.30674/scripta.70064
Lanzieri, G. (2011). Fewer, older and multicultural? Projections of the EU populations by foreign/national background. Luxembourg: Eurostat, European Commission. doi:10.2785/17529
Pew Forum (2011). The future of the global Muslim population, projections for 2010-2030. Washington: Pew Research Center. Available at: https://www.pewforum.org/2011/01/27/the-future-of-the-global-muslim-population/
Pew Research Center (2015). The future of world religions: Population growth projections, 2010-2050. Washington: Pew Research Center. Available at: https://www.pewforum.org/2015/04/02/religious-projections-2010-2050/
Pew Research Center (2017). Europe’s growing Muslim population. Washington: Pew Research Center. Available at: https://www.pewforum.org/2017/11/29/europes-growing-muslim-population/
Stonawski, M., Potancokova, M., & Skirbekk, V. (2015). Fertility patterns of natives and migrant Muslims in Europe. Population, Space and Place, 22(6), 552-567.
Tarvainen K. (2018). Population projections for Sweden, Norway, Denmark, and Finland, 2015-2065.
Bulletin of Geography. Socioeconomic Series, 39, 147-160. http://doi.org/10.2478/bog-2018-0010.
World Values Survey (2019). Findings and insights. Vienna, Austria: Institute for Comparative Survey Research. Available at: http://www.worldvaluessurvey.org/WVSContents.jsp [accessed 28 July 2019].

Sammanställt av Karl-Olov Arnstberg

Utskriftsvänlig PDF-version

Alla texter är © på denna blogg. Det är tillåtet att sprida texterna under förutsättning att ni alltid länkar till källan här på bloggen.