Befolkningsprognoser för Sverige, Norge, Danmark och Finland, 2015-65


Kyösti Tarvainen, pensionerad docent i systemanalys vid Aaltouniversitetet i Helsingfors, mailade mig en prognos över demografiska förändringar för de fyra nordiska länderna fram till år 2065. Han hade sänt den till ett antal demografiska tidskrifter, men ingen var intresserad av att publicera hans arbete, vilket han tolkade som ett utslag av politisk korrekthet. Texten är 13 sidor lång. Nedan följer ett sammandrag, som jag tror är av intresse för bloggens läsare. Den kan med fördel läsas tillsammans med Gunnars text från den 12:e april Varför diskuterar vi inte den stora demografiska förändringen?.
Karl-Olov Arnstberg


Befolkningsprognoser för Sverige, Norge, Danmark och Finland, 2015-65

Den statistisk som redovisas nedan bygger främst på beräkningar gjorda av Eurostat (Lanzieri 2011), Pew Research Center (2015) och Danmarks statistik (2015). Prognosen gjordes alltså före massinvandringen till Norden under hösten 2015. Det är inte säkert att denna på sikt spelar så stor roll, eftersom restriktioner införts. Eftersom det saknas tillförlitliga prognoser, där invandringen under år 2015 är medtagen, utgår denna studie från nettoinvandringen för åren 2012-2014.

De beräknade demografiska förändringarna är likartade i de fyra nordiska länderna. Snabbast är förändringen i Sverige. År 2065 har den infödda befolkningen minskat till 49 procent, den västerländska befolkningen minskat till 63 procent, och den muslimska befolkningen ökat till 25 procent. Som invandrade västerlänningar betecknas invandrare från EU, Norge, Island, Schweiz, USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland och vissa ministater.

Nordiska statistiska institut gör långsiktiga befolkningsprognoser, men registrerar varken etnicitet eller religion. Syftet med denna genomgång är att söka fånga avgörande etniska och religiösa förändringar, som ett resultat av invandring. I en studie från 2011 delar Pew Research Center in befolkningen i muslimer och icke-muslimer. I denna studie görs ytterligare en indelning i infödda och personer med utländsk bakgrund. Det ger tre grupper:

  1. Den infödda befolkningen
  2. Den muslimska befolkningen
  3. Den icke muslimska befolkningen med utländsk bakgrund

Muslimer betraktas som en egen kategori, eftersom förhållandevis få icke-muslimer konverterar till islam respektive lämnar islam. Den infödda befolkningen förändras visserligen genom äktenskap med personer med utländsk bakgrund, men anses ändå spegla den historiskt etniska befolkningen. Andelen blandade äktenskap har under de senaste tjugo åren varit förhållandevis konstant, ungefär åtta procent. Den statistik som finns i Norge har använts också för övriga Norden. I de tre största svenska städerna har antalet blandade äktenskap förblivit praktiskt taget desamma i 20 år, trots en betydande ökning av antalet invånare med utländsk bakgrund. Invånare anses ha utländsk bakgrund om båda föräldrarna är födda utomlands. Det kan tilläggas att antalet invandrare har blivit så högt, att dessa inte längre självklart assimileras via äktenskap, vilket i stort sett var fallet tidigare.

Nedanstående figur visar att år 2065 består Sveriges befolkning till 25 procent av muslimer. I Danmark och Norge är 12 procent muslimer och i Finland 7 procent muslimer. Kurvans brantare lutning för Sverige beror på den ökade muslimska nettoinvandringen under de senaste åren. Genomsnittet för 2012-14 är 40 procent högre än för 2009-11.

Referenser

Lanzieri, Giampaolo. 2011. Fewer, older and multicultural? Projections of the EU populations by foreign/national background. Luxemburg: Eurostat, European commission. Available:
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3888793/5850217/KS-RA-11-019-EN.PDF
(accessed October 2016).

Lanzieri, Giampaolo. 2012. Mixed marriages in Europe, 1990-2010, in Doo-Sub Kim (ed), Cross-border marriage: Global trends and diversity. Seoul: Korea Institute for Health and Social Affairs, pp. 81-121. Available:
http://www.academia.edu/2565558/Mixed_Marriages_in_Europe_1990-2010
(accessed October 2016).

Pew Forum. 2011. The future of the global Muslim population, projections for 2010-2030. Washington: Pew Research Center. Available:
http://www.pewforum.org/2011/01/27/the-future-of-the-global-muslim-population/
(accessed October 2016).

Pew Research Center. 2015. The future of world religions: Population growth projections, 2010- 2050. Washington: Pew Research Center. Available:
http://www.pewforum.org/2015/04/02/religious-projections-2010-2050/
(accessed October 2016).

Skans, Oskar Nordström, and Olof Åslund. 2010. Etnisk segregation i storstäderna– bostadsområden, arbetsplatser, skolor och familjebildning 1985-2006 [Ethnical segregation in large cities–living areas, working places, schools, family building]. Uppsala: IFAU–Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, rapport 2014:4.
Available: http://www.ifau.se/globalassets/pdf/se/2010/r10-04-etnisk-segregation-i-storstaderna.pdf
(accessed October 2016).

Statistics Denmark. 2015. Statistical yearbook 2015. Copenhagen: Statistics Denmark.
Available: http://www.dst.dk/en/Statistik/Publikationer/VisPub?cid=20195
(accessed October 2016).

Statistics Sweden. 2015. Sveriges framtida befolkning 2015-2060. Stockholm: Statistics Sweden, Demografiska rapporter, Rapport 2015:2. Available:
http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/BE0401_2015I60_BR_BE51BR1502.pdf
(accessed October 2016).

Wiik, Kenneth A. 2014. Valg av ektefelle blant norsfødte innvandrerforeldre [Mate selection among descendants of immigrants]. Oslo: Statistics Norway, Reports 2014/8. Available: https://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/_attachment/165169?_ts=14540c34818
(accessed October 2016).

Sammandraget gjort av Karl-Olov Arnstberg

Utskriftsvänlig PDF-version

Alla texter är © på denna blogg. Det är tillåtet att sprida texterna under förutsättning att ni alltid länkar till källan här på bloggen.