Söndagskrönika: Vänsterhänthet

Så långt tillbaka jag kan minnas har jag trott att det finns ett samband mellan vänsterhänthet och intelligens, men bara så där allmänt, att vi som är vänsterhänta tänker lite bättre. Emellanåt har jag berättat om när jag av en vänsterhänt arbetskamrat/vän fick en sticker att ha bak i bilrutan. Där stod rätt lakoniskt: Left handed are smarter. Själva beviset för att det var sant tyckte jag att jag fick när denna sticker en dag var borta, säkert stulen, utan att jag förstod hur det hade gått till. Den satt på bakrutans insida och bilen var låst.

I en tidigare krönika har jag beskrivit Iain McGilchrists banbrytande forskning om hur de båda hjärnhalvorna fungerar. En snabbrepetition: Logik och systematisk analys tillhör den vänstra hjärnhalvan. Intuition och fantasi tillhör den högra. Den högra förstår det som den vänstra säger, även om den inte själv kan tänka så. Den vänstra förstår överhuvudtaget inte hur den högra tänker. Det är ett tänkande som är oåtkomligt för den vänstra hjärnhalvan. Medan den vänstra hjärnhalvan skapar en spegelvärld där människan bara kan se det hon själv har skapat, ser den högra hjärnhalvan både nyanser och sammanhang. Den ser en värld i ständig rörelse och förändring och förstår att ingenting är absolut.

Den rationella vänstra hjärnhalvan med sitt logiska förnuft, med sina tvångsmässiga ordningsprocesser, med sin avsaknad av distans har herraväldet över en värld som den i grunden inte alls förstår. Eftersom den högra hjärnhalvan ser och förstår saker som den vänstra varken ser eller ens vet om att de existerar, bör den vänstra hjärnhalvan inte ha ledningen utan vara ett redskap för den högra hjärnhalvan. McGilchrist säger att den vänstra hjärnhalvan är en mycket kompetent hjälpare men en mycket dålig ledare.

Hjärnhalvorna styr våra kroppar korsvis. När höger hjärnhalva är dominant så är vänsterhänthet en av de möjliga konsekvenserna. Kan det vara så att vänsterhänthet är ett tecken på att det är höger hjärnhalva som har kommandot? Den tanken gör mig på gott humör. Att jag är vänsterhänt betyder väl att hos mig är det höger hjärnhalva som har kommandot – det som McGilchrist anbefaller. Vilken fin människa jag är!

Jag läser på lite mer och förstår att fullt så enkelt är det inte. För 95 procent av de högerhänta dominerar vänster hjärnhalva. För vänsterhänta är motsvarande siffra 70 procent. Bara 30 procent av de vänsterhänta har således sin dominans förlagd till den högra hemisfären.

Det är väl belagt att många (inte alla) vänsterhänta både har större högerhjärnhalva och fler nervceller i hjärnbalken (corpus callosum). Det senare betyder att de kan processa information snabbare eftersom det finns en ökad koppling mellan hjärnhalvorna, ungefär som ett snabbare internet. Min misstanke är att detta bara gäller för de 30 procent som har sin dominans i höger hemisfär, alltså en minoritet av de vänsterhänta.

På nätet hittar jag en liten studie där 32 vänster- respektive högerhänta elever (13 – 18 år) dels intelligenstestats, dels testats med avseende på bildminnet. De vänsterhänta hamnade i intervallet 117.73 – 127.19, de högerhänta mellan 109.9 och 123.5. Jag tänker att de höga kvoterna tyder på att det måste vara en skola med många klyftiga elever. När det gällde bildminnet så vann de högerhänta.

Det finns något fler vänsterhänta män (11 %) än kvinnor (9 %) och vänsterhänt blir man främst genom arv. Om båda föräldrarna är vänsterhänta så är det 25 procent chans att deras barn blir det. Andra orsaker kan vara en komplicerad förlossning med syrebrist (asfyxi) eller för tidig födsel, vilket jag ska återkomma till.
 
Forskare har klarlagt att vänsterhänthet funnits med i människans hela levnad, vilket reser frågan varför. Vad är det som gör att evolutionen inte mönstrat ut denna avvikelse, alternativt att vi fått en lika fördelning, att hälften är höger-, hälften vänsterhänta? Det måste finnas något som är evolutionärt bra med att tio procent av befolkningen är vänsterhänt, men vad vet vi inte. I sport, i synnerhet där man möts i tvekamp (tennis, boxning) har de vänsterhänta en fördel genom att vara vana vid sina motståndares högerhänthet, men det räcker knappast som förklaring.

Min belåtenhet över att vara vänsterhänt har inte störts av den språkliga mobbningen av vänster. Högern är ”right” på engelska och ”rechts” på tyska. Den som är otrogen ”vänstrar” och är man superklumpig kan det heta att man har två vänsterfötter. Franskans gauche kan inte bara översättas till vänster utan också till klumpig, tafatt och taktlös. I hinduismen och buddhismen är vänster hand oren. Den får man inte använda när man äter, eftersom det är den man gör sig ren med därbak. Latinets sinister betyder inte bara vänster utan också att något är galet och illavarslande. När Jesus tog plats på Guds högra sida så satte sig djävulen visserligen inte på den vänstra, men kanske han satt där tidigare, när han fortfarande var en ängel? Eller så har Gud bara en högersida, vi vet ju inte om han är symmetrisk.

Att hjärnan låter den högra halvan dominera eller helt enkelt spegelvänder hjärnans funktioner kan vara konsekvensen av en för tidig födsel, där den nyfödde väger mindre. En uppgift säger att bland dem som är födda mycket för tidigt är vänsterhänthet dubbelt så vanligt. Hypotesen att det har med vikten att göra stärks av att vänsterhänthet är vanligt bland tvillingar och ännu vanligare bland trillingar. De som har en dominant högerhemisfär på grund av en för tidig eller besvärlig födsel är också ofta sena i sin utveckling, i synnerhet med att tala. En annan av de avvikelser som hänger samman med för tidig födsel är autism som på samma sätt som vänsterhänthet signalerar att något har gått fel när hjärnan utvecklades.

Jag är född två månader för tidigt, i en förlossning där både jag och min mamma höll på att stryka med. Först nu förstår jag att det antagligen är förklaringen till att jag var extremt sen med att lära mig tala. Talet domineras normalt av vänster hjärnhalva, också bland vänsterhänta. Det verkar som att höger hjärnhalva behöver mer tid för att klara av den uppgiften. När jag var över tre år gammal sa min mormor att ”det är då för ynkligt att pojken inte ens kan säga sitt eget namn”. Tydligen förstod jag, därför att det har berättats för mig hur arg jag blev och blodröd i ansiktet spottade ut ”Kalola!” I gengäld finns det en väldigt stor undersökning, den omfattar 400.000 människor, som visar att i toppregistret när det gäller verbal kompetens, så dominerar de vänsterhänta. Sena i starten men först i mål, tänker jag.

När jag på Youtube hittade en föreläsning om vänsterhänthet av Edward Dutton, en religionsantropolog som numera är mer intresserad av evolutionsbiologi än religion, såg jag fram emot att ta del av den. Professor Dutton är en superklyftig vildhjärna som provocerar många petimetrar. Eftersom han är både för tidigt född och vänsterhänt så förväntade jag mig en egostärkande stund tillsammans med honom.

Det börjar emellertid inte bra. Dutton inleder med att förklara att vänsterhänthet handlar om en mutation. Varje gång en cell delar sig kopieras cellens DNA. Kopian blir nästan alldeles perfekt, men små fel inträffar då och då. En mutation är alltså en avvikelse från det genetiskt normala och även om de flesta mutationer inte spelar någon roll så gäller övergripande att mutationer är något negativt. Det kan handla om slumpmässiga kopieringsfel under celldelningen, strålning eller inverkan av vissa kemiska ämnen och virus. Det är visserligen sant att mutationer är nödvändiga för evolutionen men endast ett litet antal är fördelaktiga för avkomman.

Vänsterhänthet är en avvikelse och den signalerar inte alls något positivt utan är ett tecken på att något gått galet när hjärnan utvecklats. Vänsterhänthet är sammankopplat med allt möjligt negativt. Lägre IQ, sämre utbildning och betyg i skolan, ett sämre liv med lägre lön, större sjuklighet, astma och fler allergier. Vänsterhänta har oftare ett svagare immunsystem. Homosexuella, såväl män som kvinnor, har fler vänsterhänta än heterosexuella. Skillnaderna är inte så stora men de finns där. När det gäller lesbiska kvinnor så kan deras sexuella preferenser bero på att deras mödrar har högre testosteronvärden än medelvärdet. Det motsatta gäller för homosexuella män. Deras mammor kan tvärtom ha för låga testosteronvärden, vilket gör att sönerna i moderlivet ”översköljts” med kvinnliga hormoner. Bland transsexuella, alltså för dem som har problem med att bestämma sitt eget kön, är enligt Dutton, hela 50 procent vänsterhänta. För pedofiler, i synnerhet de som attraheras av små barn, gäller att 30 procent är vänsterhänta.

I sexuella sammanhang, ju mer avvikande från normen, desto fler vänsterhänta. En annan besvärande siffra är att risken att bli schizofren är 20 procent större för vänsterhänta. Bröstcancer är också vanligare bland vänsterhänta. Lite tröst är det dock att vänsterhänta som drabbas av en stroke tycks återhämta sig snabbare. Det är ju också bra att det är mindre vanligt med magsår och att förkalkningen verkar gå lite långsammare hos oss.

Efter att i drygt tio minuter rabblat upp allt elände som både med avseende på genetik och tidig utveckling är förknippat med vänsterhänthet så säger Dutton att det också finns en annan intressant avvikelse. Bland dem som har extremt hög intelligens, över 140, är det vanligt med vänsterhänthet. Isaac Newton till exempel var för tidigt född och vänsterhänt. Dutton påstår också att Darwin var för tidigt född. Om han var vänsterhänt får vi emellertid inte veta. Dutton räknar upp andra högt begåvade och framstående personer som var vänsterhänta, men han säger också att det är gott om konstiga och avvikande personer. De bär sig inte normalt åt, utan att därför vara ett skvatt intressanta.

Helt nytt för mig i Duttons genomgång är det när han säger att det finns en koppling mellan hög testosteronhalt och vänsterhänthet. Det är vanligtvis inte bra. Män som är våldsamma och har dålig impulskontroll har nästan alltid höga testosteronvärden. Det gäller också för slarviga män, som gör dåliga jobb och därför inte är särskilt attraktiva på arbetsmarknaden. Emellertid, kombinationen vänsterhänthet, hög testosteronhalt och hög intelligens, då kan det bli full pott! Dutton kallar dem för The highly original genius type, med det tillägget att dessa högfunktionella män ligger nära högfunktionella psykopater, där också vänsterhänthet förefaller överrepresenterat.

Jag hittar också annan forskning som visar att extremt hög intelligens är vanligare bland vänster- än bland högerhänta. 2300 höger- och vänsterhänta fick lösa i uppdrag matematiska problem. Så länge svårighetsgraden var låg var det just ingen skillnad men när den blev riktigt hög så sopade de vänsterhänta banan med de högerhänta. Det visade sig också att de extremt högerhänta, de som i alla sammanhang valde höger hand, presterade sämst.

Kanske den evolutionära förklaringen till att vänsterhänthet inte mönstrats ut finns här? Högintelligenta, handlingskraftiga män och kvinnor som både kan och vågar tänka nytt och handla okonventionellt har möjlighet att bli samhällets mest värdefulla personer. Här är några: Aristoteles, Napoleon, Bill Gates, Nikolas Tesla, Gandhi, Kafka, Bob Dylan, van Gogh, Beethoven, Mozart, Marie Curie, Chaplin och Churchill. Hitler var också vänsterhänt men han får inte vara med på min lista. Efter andra världskrigets slut har USA haft 14 presidenter, sex av dem vänsterhänta: Truman, Ford, Reagan, Bush den äldre, Clinton, Obama. Einstein, Michelangelo och Picasso har också klassats som vänsterhänta men det är tveksamt. Troligare är att de var ambidextra, dvs. tvåhänta. Det tyder på att deras hjärnhalvor arbetade symmetriskt.

Karl-Olov Arnstberg

Utskriftsvänlig PDF-version

Alla texter är © på denna blogg. Det är tillåtet att sprida texterna under förutsättning att ni alltid länkar till källan här på bloggen.